Đấu Trường Toán Học lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Đấu Trường Toán Học lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


Toán Ôn tập HKI Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Ôn tập biểu thức số
Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng Mi-li-mét
Gam
Soố trong phạm vi 10000 Các số có bốn chữ số. Số 10 000
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán Tiếng Anh Numbers up to 10000 Numbers up to 10,000
 Place value up to 10,000
Tiếng Việt So sánh Từ so sánh
sự vật so sánh
Đặc điểm so sánh

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

…………………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu Đề ôn thi VIOEDU Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023

…….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU cấp Huyện lớp 3  năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 năm 2022 - 2023 cấp Quận/ Huyện

………………….


II/ ÔN TẬP BIỂU THỨC SỐ


Câu 1. Cho biểu thức 653 – 85 + 71. Giá trị của biểu thức trên là……639


Câu 2. Biểu thức 504 : 9 có giá trị là…56……


Câu 3. Giá trị của biểu thức 315 + 28 là…343……


Câu 4. Giá trị của biểu thức 14 + 16 + 18 + 20 là……68


Câu 5. Số nào dưới đây là giá trị biểu thức 33 × 8 + 22?

a. 286                    b. 268                            c. 200                             d. 990


Câu 6. Có 100 khách trên một đoàn tàu chạy chuyến Hà Nội – Hải Phòng. Đến ga Hải Phòng có 38 khách xuống tàu và 17 khách lên tàu. Hỏi sau khi tàu dừng ở ga Hải Phòng thì trên tàu có bao nhiêu khách?

Trả lời: ……100 – 38 + 17 = 79……..khách.


Câu 7. So sánh (<,>,=):  60 : 2 × 3 …=……..60 × 3 : 2


Câu 11. Chọn tất cả các đáp án đúng:

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị nhỏ hơn 100?

a. 26 × 4 + 4 × 3                 b. 24 : 4 + 8 × 8 – 35

c. 45 – 4 × 4 + 36               d. 14 × 2 : 4 + 16 × 7


Câu 12. Mẹ hái được 54 quả cam, Lan hái được 37 quả cam. Tổng số cam của mẹ và Lan hái được chia đều vào các hộp, mỗi hộp có 7 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp cam như vậy?

a. 14 hộp           b. 12 hộp                       c. 13 hộp

Hướng dẫn

Tổng số cam mẹ và Lan hái được là: 54 + 37 = 91 (quả)

Nếu xếp mỗi hộp 7 quả cam thì xếp được số hộp là: 91 : 7 = 13 (hộp)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOEDU Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin