Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 7 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 7 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 cấp quốc gia Vòng 10 vui lòng liên hệ theo:XEM THÊM: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 – 3 – 4 – 5 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023:

Luyện đề ôn thi cấp tốc Violympic Toán TV lớp 2 – 3 – 4 – 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 (toaniq.com)


TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP QUỐC GIA NĂM 22 – 23


CHỦ ĐỀ 1 – ÔN TẬP CẤU TẠO SỐ

CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

CHỦ ĐỀ 3 – GIỜ PHÚT, NGÀY THÁNG

CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP HÌNH HỌC

CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC, BỐC BI

CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG


TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 7 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 2 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 10 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

PHẦN HƯỚNG DẪN


CHỦ ĐỀ 1 – ÔN TẬP CẤU TẠO SỐ


Câu 1: Có bao nhiêu số có hai chữ số không có chữ số 0?

Trả lời: ….số.

Hướng dẫn

Các số có hai chữ số có chữ số 0 là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.

Vậy có 10 số có 2 chữ số không có chữ số 0.

Có 90 số có 2 chữ số

Số số có hai chữ số không có chữ số 0 là: 90 – 9 = 81 (số)


Câu 2: Trong các số dưới đây số nào có hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm?

          a/ 583                            b/ 654                            c/ 223                             d/ 659


Câu 3: Số bé nhất có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 15 là …

Hướng dẫn

Chọn chữ số hàng trăm là 1 (vì 1 là số bé nhất, khác 0)

Để số bé nhất thì hàng chục phải bé nhất có thể. Suy ra hàng đơn vị phải lớn nhất có thể. Vậy chữ số hàng đơn vị bằng 9 (vì 9 là số lớn nhất trong các số còn lại)

Chữ số hàng chục là: 15 – 1 – 9 = 5.

Số cần tìm là: 159

Điền 159


Câu 4: Có bao nhiêu số có hai chữ số không có chữ số 5?

Trả lời: ….số.

Hướng dẫn

Số số có hai chữ số là: 99 – 10 + 1 = 90 (số)

Các số có hai chữ số có chữ số 5 là: 15; 25; 35; 45; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 65; 75; 85; 95. Vậy có 18 số có hai chữ số có chữ số 5.

Số số có hai chữ số không có chữ số 5 là: 90 – 18 = 72 (số)

Điền 72


Câu 5: Số lớn nhất có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 15 là …

Hướng dẫn

Chọn chữ số hàng trăm là 9 vì 9 là số lớn nhất trong các chữ số.

Để số lớn nhất thì chữ số hàng chục phải lớn nhất có thể, để chữ số hàng chục lớn hơn thì suy ra chữ số hàng đơn vị phải nhỏ nhất có thể, vậy chữ số hàng đơn vị bằng 0.

Chữ số hàng chục là: 15 – 9 – 0 = 6

Số cần tìm là: 960

Điền 960

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Việt lớp 2 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


Câu 24: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số với chữ số hàng trăm bằng 7 và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: ………

Hướng dẫn

Số lớn nhất có ba chữ số với chữ số hàng trăm bằng 7 là: 799.

Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: 102.

Hiệu cần tìm là: 799 – 102 = 697.

Điền 697.


Câu 25: Tìm một số có ba chữ số. Biết rằng số đó là hiệu của số chẵn lớn nhất có ba chữ số với số chẵn liền trước của số 150.

Số cần tìm là: ………….

Hướng dẫn

Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998.

Số chẵn liền trước của số là 150 là: 148.

Số cần tìm là: 998 – 148 = 850.

Điền 850


Câu 26: Cho ba số có ba chữ số. Biết rằng số thứ nhất là hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và 102. Hiệu của số thứ nhất và số thứ hai là số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau. Hiệu của số thứ hai và số thứ ba là 234. Số thứ ba là: ……

Hướng dẫn

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987.

Số thứ nhất là: 987 – 102 = 885.

Số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau là: 111.

Số thứ hai là: 885 – 111 = 774.

Số thứ ba là: 774 – 234 = 540.

Điền 540


Câu 27: Cho ba số có ba chữ số. Biết rằng hiệu của số thứ nhất với 32 bằng hiệu của số thứ hai với 112. Số thứ nhất bằng tổng của số thứ ba với 65. Số thứ hai là số liền sau của 277. Số thứ ba là: ………..

Hướng dẫn

Số thứ hai là số liền sau của 277 là 278.

Hiệu của số thứ hai với 112 là: 278 – 112 = 166.

Số thứ nhất là: 166 + 32 = 198.

Số thứ ba là: 198 – 65 = 133.

Điền 133.

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


 CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN


Câu 1: Năm nay Tuấn 9 tuổi. Biết rằng 2 năm trước tổng số tuổi của Tuấn và anh trai là 15 tuổi. Hỏi năm nay anh trai Tuấn bao nhiêu tuổi?

          a/ 7 tuổi                b/ 9 tuổi                c/ 10 tuổi              d/ 11 tuổi

Hướng dẫn

Tuổi Tuấn 2 năm trước là: 9 – 2 = 7 (tuổi)

Tuổi anh trai Tuấn hai năm trước là: 15 – 7 = 8 (tuổi)

Tuổi anh trai Tuấn hiện nay là: 8 + 2 = 10 (tuổi)


Câu 2: Minh có một số kẹo. Nếu Hồng cho Minh một số kẹo bằng đúng số kẹo mà Minh đang có thì Minh có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Minh có mấy cái kẹo?

Trả lời: ….cái kẹo.

Hướng dẫn

Lúc đầu Minh có số kẹo là: 18 : 2 = 9 (cái)

Điền 9


Câu 3: Sau khi Hải phát cho mỗi bạn trong các nhóm 1 chai nước thì Hải còn 4 chai nước. Biết rằng có 8 nhóm và mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu chai nước?

Trả lời: ….chai nước.

Hướng dẫn

Hải phát cho các bạn số chai nước là: 5 × 8 = 40 (chai)

Lúc đầu Hải có số chai nước là: 40 + 4 = 44 (chai)

Điền 44


Câu 4: Lan có 12 bông hoa màu xanh, số bông hoa màu đỏ nhiều hơn số bông hoa màu xanh là 2 bông. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: ….bông hoa.

Hướng dẫn

Số bông hoa màu đỏ là: 12 + 2 = 14 (bông)

Lan có tất cả số bông hoa là: 12 + 14 = 26 (bông)

Điền 26


Câu 5: Linh có một số kẹo. Nếu Loan cho Linh một số kẹo bằng đúng số kẹo mà Linh đang có thì Linh có 16 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Linh có mấy cái kẹo?

Trả lời: ….cái kẹo.

Hướng dẫn

Lúc đầu Linh có số kẹo là: 16 : 2 = 8 (cái)

Điền 8

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 2 Vòng 10 năm 2022 – 2023 VÀ “tham gia nhóm luyện đề thi cấp tốc” vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin