Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 7 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 7 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 2 cấp Quận/ Huyện vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 22 – 23

  • CHỦ ĐỀ 1 –SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
  • CHỦ ĐỀ 2 – BẢNG NHÂN 2, NHÂN 5, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC. LẬP PHÉP TÍNH ĐÙNG.
  • CHỦ ĐỀ 3 – TOÁN CÓ LỜI VĂN
  • CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ
  • CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 7 – THỜI GIAN

TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 1 –SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN


BÀI 1- SẮP XẾP

45 : 5 + 38 = 47 (4) 20 + 25 + 30 = 75 (6)
94 – 15 = 79 (7) 65 – 49 = 16 (2)
5 × 8  = 40 (3) 95 (10)
2 × 1 = 2 (1) Eighty-five = 85 (8) tám mươi lăm
Ninety minus two = 88 (9)

90 trừ đi 2: 90 – 2 = 88

5 × 6 + 24 = 54 (5)

BÀI 2 – TÌM CẶP BẰNG NHAU (BỨC TRANH BÍ ẨN)

Twenty divided by two (1)

20 chia 2 = 10

83 – 51 = 32 (4)
5 × 6 = 30 (2) 5 : 5 = 1 (3)
2 : 2 = 1 (3) 36 + 44 = 80 (5)
Thirty-two =32 (4) 2 × 5 = 10 (1)
2 × 6 + 68 = 80 (5) Thirty 30 (2)

…………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 2 – BẢNG NHÂN 2, NHÂN 5, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC.


 LẬP PHÉP TÍNH ĐÙNG.

Câu 1. Multiplication fact for 9 + 9 + 9 + 9:

Viết phép tính sau dưới dạng tích:

a/ 5 × 9                 b/ 9 × 5                 c/ 9 × 4                 d/ 4 × 9


Câu 2.   2 × 3 = 6, In the multiplication above, the product is:

Trong phép nhân trên, tích là:

a/ 4                       b/ 3                       c/ 6                       d/ 2


Câu 3.       2 × 3 = 6. In the multiplication above, the sum of factors is:

Trong phép nhân trên, tổng các thừa số là: 2 + 3 = 5

a/ 8                       b/ 5                       c/ 6                       d/ 9


Câu 4. Multiplication fact for Viết tổng sau thành tích: 6 + 6 + 6 + 6

a/ 6 × 3                 b/ 3 × 6                 c/ 6 × 4                 d/ 4 × 6


Câu 5.        85 – 15 – … = 20. Choose suitable number to fill in the blank:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:

a/ 30                     b/ 20                     c/ 40                     d/ 50

Hướng dẫn

85 – 15 – … = 20

70 – … = 20

… = 70 – 20 = 50


Câu 6: The calculation: 40 : 5 = 8, Number 5 acts as:

Phép tính: 40 : 5 = 8. Số 5 được gọi là:

a/ The quotient  thương                     b/ The factor Thừa số

c/ The divisor Số chia                      d/ The dividend Số bị chia


Câu 7: The calculation: 15 : 5 = 3, Number 15 acts as:

Phép tính: 15 : 5 = 3. Số 5 được gọi là:

a/ The quotient  thương                     b/ The factor Thừa số

c/ The divisor Số chia                        d/ The dividend Số bị chia


Câu 8: A multiplication with a first factor of 2 and a product of 10, then a second factor of: …….

Một phép nhân có thừa số thứ nhất là 2 và tích là 10, thì thừa số thứ hai là …

Hướng dẫn

Thừa số thứ hai là: 10 : 2 = 5

Điền 5


Câu 9: Result of division 8 : 2 is: ………

Kết quả của phép chia: 8 : 2 là: 4

Điền 4


Câu 10.  The calculation 5 × 4 = 20, 20 is called:

Trong phép tính, 5 × 4 = 20, 20 được gọi là:

a/ factor                 b/ sum                  c/ product            d/ quotient

thừa số                 tổng                      tích                       thương

………


Câu 49: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống:

Factor Factor Product
5 8 40

Câu 50: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống:

Factor Factor Product
5 7 35

Câu 51: Fill in the blank:

The dividend

Số bị chia

The divisor

Số chia

Quotient

Thương

18 2 9

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 3 – TOÁN CÓ LỜI VĂN


Câu 1: Sydney helps her mother with the garden for 4 days. They picked 5 tomatoes each day. How many tomatoes do they have in total?

Sydney giúp mẹ làm vườn trong 4 ngày. Họ hái 5 quả cà chua mỗi ngày. Tổng cộng họ có bao nhiêu quả cà chua?

Hướng dẫn

Tổng số quả cà chua họ hái là: 5 × 4 = 20 (quả)

Điền 20


Câu 2. A bee has 2 wings. How many wings do 8 bees have?

Một con ong có 2 cánh. Hỏi 8 con ong có bao nhiêu cái cánh?

a/ 6                       b/ 12                     c/ 10                     d/ 16

Hướng dẫn

8 con ong có số cái cánh là: 2 × 8 = 16 (cái)


Câu 3. Lan goes to school 5 days a week? How many days does Lan go to school in 4 weeks?

Lan đi học 5 ngày mỗi tuần. Hỏi 4 tuần Lan đi học bao nhiêu ngày?

a/ 15                     b/ 9                       c/ 20                     d/ 28

Hướng dẫn

4 tuần  Lan đi học số ngày là: 5 × 4 = 20 (ngày)


Câu 4. Milk shakes cost $2. Hamburgers cost $5. How much will it cost Mr. Jones to buy 2 hamburgers and 3 milk shakes?

Sữa lắc có giá $ 2. Bánh mì kẹp thịt có giá $ 5. Ông Jones sẽ tốn bao nhiêu tiền để mua 2 cái bánh mì kẹp thịt và 3 hộp sữa lắc?

a/ $15                             b/ $12                            c/ $16                             d/ $11

Hướng dẫn

Tiền để mua sữa lắc là: 2 × 3 = 6 ($)

Tiền đề mua bánh mì kẹp thịt là: 5 × 2 = 10 ($)

Tổng số tiền mua sắc lắc và bánh mì ông Jones phải trả là: 6 + 10 = 16 ($)


Câu 5. Share 15 toffees among 5 girls. Each girl get:

Chia 15 cái kẹo cho 5 cô giá. Mỗi cô gái nhận được: 15 : 5 = 3 (cái)

a/ 3 toffees            b/ 5 toffees            c/ 2 toffees            d/ 10 toffees


Câu 6. Ms. Davis buys 5 packages of hot dog buns for a picnic. Each package has 10 buns. At the end of the picnic, there are 12 buns leftover. How many buns were used at the picnic?

Cô Davis mua 5 gói bánh xúc xích để đi dã ngoại. Mỗi gói có 10 cái bánh. Kết thúc buổi dã ngoại, còn dư 12 cái bánh. Có bao nhiêu chiếc bánh đã được sử dụng trong buổi dã ngoại?

a/ 28                     b/ 40                     c/ 26                     d/ 38

Hướng dẫn

Tổng số bánh Davis có là: 10 × 5 = 50 (cái)

Số bánh đã sử dụng trong buổi dã ngoại là: 50 – 12 = 38 (cái)


Câu 7: Miss Lexi weighs 45kg. The total weight of John and Jack are the same as Miss Lexi. John weighs the same as 3 weights and 3kg, each weight weighs 5kg. How many kilograms does Jack weigh?

Answer: ………kg.

Cô Lexi nặng 45g. Tổng cân nặng của John và Jack bằng cân nặng của cô Lexi. John nặng bằng 3 quả cân và 3kg, mỗi quả cân nặng 5kg. Hỏi Jack nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn

John nặng là: 5 × 3 + 3 = 18 (kg)

Jack nặng là: 45 – 18 = 27 (kg)

Điền 27

………………..


Câu 10: Miss Lexi weighs 45kg. The total weight of John and Jack are the same as Miss Lexi. John weighs the same as 4 weights and 3kg, each weight weighs 5kg. How many kilograms does Jack weigh?

Answer: ………kg.

Cô Lexi nặng 45kg. Tổng cân nặng của John và Jack bằng cân nặng của cô Lexi. John nặng bằng 4 quả cân và 3kg, mỗi quả cân nặng 5kg. Hỏi Jack nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn

John nặng là: 5 × 4 + 3 = 23 (kg)

Jack nặng là: 45 – 23 = 22 (kg)

Điền 22


Câu 11: Lisa has three candy packs and three candies, each pack has five candies. Lisa has 16 candies less than Rose. How many candies does Rose have?

Lisa có 3 gói kẹo và 3 cái kẹo, mỗi gói có 5 cái kẹo. Lisa có ít hơn Rose 16 cái kẹo. Hỏi Rose có bao nhiêu cái kẹo?

a/ 22 candies         b/ 29 candies         c/ 34 candies        d/ 27 candies

Hướng dẫn

3 gói có số cái kẹo là: 5 × 3 = 15 (cái)

Lisa có số kẹo là: 15 + 3 = 18 (cái)

Rose có số kẹo là: 18 + 16 = 34 (cái)


Câu 12: There are five bags of rice. Each bag has 5 kilograms of rice. How many kilogram of rice are there in five bags?

Có 5 túi gạo. Mỗi túi gạo có 5kg gạo. Hỏi có bao nhiêu kg gạo trong 7 túi gạo?

a/ 20 kilograms     b/ 10 kilograms     c/ 25 kilograms    d/ 24 kilograms

Hướng dẫn

5 túi gạo có số kg là: 5 × 5 = 25 (kg)


Câu 13: Lisa has four candy packs and 6 candies, each pack has five candies. Lisa has 15 candies less than Rose. How many candies does Rose have?

Lisa có 4 gói kẹo và 6 cái kẹo, mỗi gói có 5 cái kẹo. Lisa có ít hơn Rose 15 cái kẹo. Hỏi Rose có bao nhiêu cái kẹo?

a/ 41 candies        b/ 47 candies         c/ 33 candies         d/ 26 candies

Hướng dẫn

4 gói có số cái kẹo là: 5 × 4 =2 0 (cái)

Lisa có số kẹo là: 20 + 6 = 26 (cái)

Rose có số kẹo là: 26 + 15 = 41 (cái)


Câu 14: There are ten bags of rice. Each bag has 5 kilograms of rice. How many kilogram of rice are there in the ten bags?

Có 10 bao gạo. Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi có bao nhiêu kg gạo trong 10 bao?

a/ 40kilograms      b/ 50kilograms    c/ 45kilograms      d/ 35kilograms

Hướng dẫn:

10 bao gạo có số kg là: 5 × 10 = 50 (kg)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng Anh lớp 2 cấp Quận/ Huyện Vòng 8 năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin