Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 11 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 11 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 3 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ

 • CHỦ ĐỀ 1: DẠNG BÀI SẮP XẾP, TÌM CẶP BẰNG NHAU
 • CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC , SO SÁNH
 • CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ
 • CHỦ ĐỀ 4: QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
 • CHỦ ĐỀ 5: PHÉP CHIA CÓ DƯ
 • CHỦ ĐỀ 6: MỘT PHẦN MẤY
 • CHỦ ĐỀ 7: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN, GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN
 • CHỦ ĐỀ 8: TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI
 • CHỦ ĐỀ 9: TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH
 • CHỦ ĐỀ 10: HÌNH HỌC
 • CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)



BỘ ĐỀ ÔN THI TNTV – VIOLYMPIC – VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023

***

TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:


CHỦ ĐỀ 1:  DẠNG BÀI SẮP XẾP, TÌM CẶP BẰNG NHAU


Câu 1:  BỨC TRANH BÍ ẨN

312 × 3 – 524 : 4 207 : 9
27 × 5 734 – 910 : 5
115 : 5 540 : 4
345 + 621 : 3 113 × 5 + 720 : 2
846 – 880 : 2 725 : 5 + 261

Hướng dẫn

113 × 5 + 720 : 2 = 805 = 312 × 3 – 524 : 4
540 : 4 = 27 × 5
207 : 9 = 115 : 5
734 – 910 : 5 = 552 = 345 + 621 : 3
725 : 5 + 261 = 406 = 846 – 880 : 2

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).


CÂU 6: SẮP XẾP

A half of 948 is The product of 123, 3 and 2 is
The succeeding number of four thousand three hundred seventy three 2
(345 x 2 – 150) : 9 The tens digit of 234 x 4
The ones digit of 3460 Calculate: 875 : 5
The preceding number of 2321 348

Hướng dẫn

(7) The ones digit of Chữ số hàng đơn vị 3460: 0

(4) 2

(6) The tens digit of Chữ số hàng chục của 234 × 4

Ta có: 234 × 4 = 936. Chữ số hàng chục là 3

(5) (345 × 2 – 150) : 9 = 540 : 9 = 60

(8) Calculate: 875 : 5 = 175

(10) 348

(1) A half of 948 is…Một nửa của 948 là: 948 : 2 = 474

(2) The product of 123, 3 and 2 is Tích của 123, 3 và 2 là: 123 × 3 × 2 = 738

(9) The preceding number of Số liền trước của số 2321 là: 2320

(3) The succeeding number of four thousand three hundred seventy three.

Số liền sau của số bốn nghìn ba trăm bảy mươi ba: 4374

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang0948.228.325(Zalo).


CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC , SO SÁNH


Câu 1. Result of the calculation 171 × 5 – 420 × 2 is …..

Kết quả của phép tính: 171 × 5 – 420 × 2 là 855 – 840 = 15

Điền 15


Câu 2: Comparing A = 738 : 2 – 60 and B = 843 : 3 + 27 we get:

a/ A > B                b/ A < B               c/ A = B                d/ Can’t compare

Hướng dẫn

A = 738 : 2 – 60 = 369 – 60 = 309

B = 843 : 3 + 27 = 281 + 27 = 308

Vì 309 > 308 nên A > B.


Câu 3: Which calculation has a result that is not equal to the result of the calculation 34 × 5?

Phép tính nào có kết quả không bằng kết quả của phép tính 34 × 5?

Hướng dẫn Ta có: 34 × 5 = 170

a/ 837 : 3 – 172 = 107                      b/ 680 : 4 = 170

c/ 200 : 2 + 70 = 170                         d/ 750 : 5 + 20 = 170


Câu 4: We have a divisibility that when we divide a number by 5 the quotient is 98 and no remainder. Divide that number by 7 and the quotient is:

Ta có một phép chia hết mà khi chia một số cho 5 thì thương là 98 và không có dư. Chia số đó cho 7 và thương là: 98 × 5 : 7 = 70

a/ 70                     b/ 50                     c/ 80                     d/ 60


Câu 5: Which of following give the largest answer?

Câu trả lời nào dưới đây lớn nhất?

a/ 64 : 8                b/ 4 × 2                 c/ 56 : 8                d/ 45 : 5

Hướng dẫn

Ta có: 64 : 8 = 8

4 × 2 = 8

56 : 8 = 7

45 : 5 = 9

7 < 8 < 9

Vậy chọn d


Câu 6. Result of the calculation Kết quả của phép chia 625 : 5 + 163 × 4 is: là:

a/ 666                             b/ 777                   c/ 888                             d/ 999

Hướng dẫn

625 : 5 + 163 × 4 = 125 + 652 = 777


Câu 7: What number makes this number sentence true?

4 × 6 <… × 3 < 7 × 4

Điền 9


Câu 8: The calculation Phép tính: 276 : 3 + 204 × 4 has result is: có kết quả là: …

a/ 809                             b/ 908                   c/ 890                             d/ 980

Hướng dẫn

276 : 3 + 204 × 4 = 92 + 816 = 908


Câu 9: Fill the missing number: 42 : … = 6

Số còn thiếu là: 42 : … = 6

Điền 7


Câu 10: Find the quotient: tìm thương: 45 : 9 = ….

Điền 5


Câu 11: What is the quotient of the division 345 : 3?

Thương của phép chia 345 : 3?

a/ 95                     b/ 115                   c/ 120                             d/ 101


Câu 12: The value of the expression Giá trị của biểu thức:

(120 + 240) : (120 – 117) is ….

Hướng dẫn

(120 + 240) : (120 – 117) = 360 : 3 = 120

Điền 120


Câu 13: Caculate: 824cm : 4 = ……cm

Điền 206


Câu 14. Result of the calculation Kết quả của phép tính: 726 : 3 × 2 + 172 × 3 is:

a/ 1000                 b/ 900                            c/ 700                             d/ 800

Hướng dẫn

726 : 3 × 2 + 172 × 3 = 484 + 516 = 1000


Câu 15: Result of division 836 : 4 is: Kết quả của phép chia: 836 : 4 là …

a/ 207                             b/ 209                            c/ 206                             d/ 208


Câu 16:

The dividend số bị chia 984
The divisor số chia 4
Quotient Thương ….

The correct number to fill in the dot is …..

Số đúng để điền vào chỗ chấm là:  984 : 4 = 246

Điền 246


Câu 17: The quotient of division 738 : 6 is: Thương của phép chia 738 : 6 là: …..

a/ 125                             b/ 124                            c/ 123                             d/ 126


Câu 18: Result of division 771 : 3 is: kết quả của phép chia 771 : 3 là: ….

a/ 257                            b / 267                  c/ 247                             d/ 277

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325 (Zalo).

About admin