Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 15 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 15 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ

 • CHỦ ĐỀ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN
 • CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X
 • CHỦ ĐỀ 3: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
 • CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CHIA CÓ DƯ
 • CHỦ ĐỀ 5: HÌNH HỌC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
 • CHỦ ĐỀ 6: BÀI TOÁN VỀ CÁC Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH
 • CHỦ ĐỀ 7: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI
 • CHỦ ĐỀ 8: BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG
 • CHỦ ĐỀ 9: CẤU TẠO SỐ
 • CHỦ ĐỀ 10: BIỂU ĐỒ, BẢNG
 • CHỦ ĐỀ 11: QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC, PHÉP TÍNH MỚI
 • CHỦ ĐỀ 12: ĐẠI LƯỢNG
 • CHỦ ĐỀ 13: ĐẾM HÌNH
 • CHỦ ĐỀ 14: THỜI GIAN
 • CHỦ ĐỀ 15: DẤU HIỆU CHIA HẾT

TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)BỘ ĐỀ ÔN THI TNTV – VIOLYMPIC – VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023

***

TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:


CHỦ ĐỀ 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN


MÃ 2

How many numbers are divisible by both 3 and 5 among numbers 1785; 2065; 2940; 1359; 6785? 3
The value of x such that

3m2 + 4dm2 = x dm2

18
304 2
How many numbers of the form a9b¯ are divisible by 2 and 5? Among natural numbers from 2 to 55; how many numbers are divisible by 3?
The value a such that:

a x 105 – 124 = 191

9

(1) How many numbers are divisible by both 3 and 5 among numbers 1785; 2065; 2940; 1359; 6785?

Có bao nhiêu số chia hết cho cả 3 và 5 trong các số 1785; 2065; 2940; 1359; 6785?

Các số chia hết cho 5 trong các số trên là: 1785; 2065; 2940; 6785.

Trong đó các số chia hết cho 3 là: 1785; 2940.

Vậy có 2 số thỏa mãn

(3) The value of x such that: Giá trị của x biết rằng:

3m2 + 4dm2 = x dm2

300dm2 + 4dm2 = 304dm2.

(7) How many numbers of the form a9b¯ are divisible by 2 and 5?

Có bao nhiêu số có dạng a9b¯  chia hết cho 2 và 5?

          Chia hết cho 2 và 5 thì b có 1 cách chọn = 0

Chữ số a có 9 cách chọn (vì a khác 0)

Số số thỏa mãn là: 9 x 1 = 9 (số)

(8) Among natural numbers from 2 to 55; how many numbers are divisible by 3?

Trong các số tự nhiên từ 2 đến 55 có bao nhiêu số chia hết cho 3?

          Các số chia hết cho 3 từ 2 đến 55 là: 3; 6; 9; …; 54 và có:

(54 – 3) : 3 + 1 = 18 (số)

(9) The value a such that: Tìm a biết rằng:

a x 105 – 124 = 191

a x 105        = 191 + 124

a x 105        = 315

a                  = 315 : 105

a                  = 3

……………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X


Câu 1. Find x : (x – 34) × 2022 = 2022 × 24

x – 34         = 24

x        = 24 + 34

x        = 58

Điền 58.


Câu 2. Find x: (x – 24) × 2023 = 2023 × 33

x – 24 = 33

x        = 33 + 24

x        = 57

Điền 57


Câu 3. Calculate: Tính:  1,234 × 23 = ….

Điền 28382


Câu 4: The product of 502 and a number, M, is 3 – digit number. What is M?

Tích của 502 và 1 số M là một số có 3 chữ số. M là bao nhiêu?

a/ 3                        b/ 4                       c/ 2                        d/ 1

Hướng dẫn

Vì tích của 502 và M là một số có 3 chữ số nên M = 1.

Vì nếu M > 1 thì tích 502 × M là số có 4 chữ số .


Câu 5. Calculate: Tính: 60,376 – 25,567 = ….

Điền 34809


Câu 6. Calculate: Tính: 6300 : 90 = …..

Điền 70


Câu 7: 75 + 104 × 11 = ……..

Điền 1219


Câu 8: Calculate: 2023 + 99 × 2023 = ………..

Hướng dẫn:

2023 + 99 × 2023 = 2023 × (1 + 99) = 2023 × 100 = 202300

Điền 202300


Câu 9: 42 × 11 = ………..

Điền 462


Câu 10: 300m+ 400m= ………….. dm2

Điền 70000


Câu 11: The value of M = (125 × 4 + 500 : 2) × 100 is …………

Tính giá trị của M = (125 × 4 + 500 : 2) × 100 = ….

Hướng dẫn

M = (125 × 4 + 500 : 2) × 100 = (500 + 250) × 100 = 750 × 100 = 75000

Điền 75000


Câu 12: The number of the greatest 5-digit number and X is 104275. The value of X is …….

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số và X là 104275. Giá trị của X là….

a/ 4275                 b/ 5124                 c/ 4267                 d/ 4276

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99999

Vậy X là: X = 104275 – 99999 = 4276


Câu 13: If 150 < x < 180 and x is divisible by 15 then x = …….

Nếu 150 < x < 180 và  x chia hết cho 15 thì x là:…

a/ 165                             b/ 155                             c/ 170                             d/ 175

Hướng dẫn:

X chia chết cho 15 suy ra X phải chia hết cho 3 và 5. Vậy số phải tìm có tận cùng là 0 hoặc 5 và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 5. Số thỏa mãn là: 165


Câu 14: Peter added all odd numbers from 1 to 999. Jane added all even numbers from 2 to 1000. Then Mary subtracted Peter’s result from Jane’s result. Mary’s result is ……..

Peter cộng các số lẻ từ 1 đến 999. Jane cộng tất cả các số chẵn từ 2 đến 1000. Còn Mary trừ kết quả của Peter từ kết quả của Jane. Kết quả của Mary là….

Hướng dẫn

Số số hạng lẻ từ 1 đến 999 là: (999 – 1) : 2 + 1 = 500

Số số hạng chẵn từ 2 đến 1000 là: (1000 – 2) : 2 + 1 = 500

Kết quả của Mary là:

(2 + 4 + 6 + … + 1000) – (1 + 3 + … + 999)

= (2 – 1) + (4 – 3) + … + (1000 – 999)

= 1 × 500 = 500

Điền: 500

……………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin