Hình học lớp 5 – Bài số 6

Bài 6: Cho hình tam giác ABC, điểm M trên cạnh BC sao cho BC = 5 BM, điểm N trên cạnh AC sao cho AN = 3//4 AC, điểm P trên đoạn MN sao cho NP bằng 2/3 MN. So sánh S.ABM và S.AMP.

Giải

bai-5-dang-4

S.AMC = 4 x S.ABM (Chung đường cao vẽ từ A đến BC, MC = 4BM)

3 x S.AMC = 4 x S.AMN (Chung đường cao vẽ từ M đến AC, 3AC = 4AN)

Vậy 3 x S.ABM = S.AMN (1)

Mặt khác: 3 x S.AMP = S.AMN (2) (Chung đường cao từ A đến MN, 3MP = MN)

Từ (1) và (2) có: S.ABM = S.AMP.

About thaytoan