Phụ Huynh Hoàng Châu có hỏi bài toán 5:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trực tuyến] – Phụ Huynh Hoàng Châu có hỏi bài toán 5:

Đề bài: Viết liên tiếp 15 số lẻ đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 15 chữ số của số tự nhiên vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được:

a. Số lớn nhất;

b. Số nhỏ nhất.

Viết các số đó.

Giải:

a. Viết 15 số lẻ đầu tiên liên tiếp ta được một số tự nhiên như sau:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29.

Để sau khi xóa đi 15 chữ số ta nhận được số lớn nhất thì chữu số giữ lại đầu tiên bên trái là chữ số 9. Vậy trước hết ta xóa 4 chữ số đầu tiên của số trên là 1; 3; 5 và 7 như sau (các chữ số màu đỏ được xóa): 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29.

Số còn lại là: 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29.

Cần xóa tiếp 15 – 4 = 11 chữ số của số cò lại để được số lớn nhất. Để sau khi xóa ta nhận được số lớn nhất thfi chữ số thứ hai giữ lại kể từ bên trái phải là chữ số 9. Vậy ta xóa như sau: 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29.

Số còn lại là: 9 9 21 23 25 27 29.

Ta phải xóa tiếp 11 – 9 = 2 chữ số của số còn lại để được chữ số lớn nhất. Chữ số thứ ba còn lại kể từ bên trái phải là chữ số 2. Để được số lớn nhất sau khi xóa 2 chữ số, ta phải xóa 2 chữ số là 1 và 2 như sau: 9 9 21 23 25 27 29.

Vậy số lớn nhất tìm được là: 9 923 252 729.

b. Làm tương tự phần a, ta tìm được số: 1 111 111 122.

Chúc cháu nhà chị Hoàng Châu học tập tốt 🙂

About admin