Tìm x,y thuộc Z: 2x.(3y-2)+(3y-2)= -55

[Hỗ trợ giải toán lớp 6 trên mạng] – Đề bài: Tìm x,y thuộc Z: 2x.(3y-2)+(3y-2)= -55.

Giải:

2x(3y – 2) + (3y – 2) = -55

=> (2x + 1)(3y – 2) = -55

=> 3y – 2 ∈ Ư(-55) = {-1; -5; -11; -55; 1; 5; 11; 55}

Mà 3y – 2 chia  cho 3 dư 1

=> 3y – 2 ∈ { -5; -11; 1; 55}

Ta có bảng sau:

3y – 2 -5 -11 1 55
3y -3 -9 3 57
y -1 -3 1 19
2x + 1 11 5 -55 -1
2x 10 4 -56 -2
x 5 2 -28 -1

Vậy: (x;y)  {(5; -1); (2; -3); (-28; 1); (-1; 19)}

About admin