Toán lớp 4 – Lớp 5: Bài tập về dãy số, dãy số cách đều

[Học toán lớp 4 – Lớp 5 trên mạng] – Bài tập về dãy số, dãy số cách đều.

Bài 1: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:

a)  1, 3, 4, 7, 11, 18, … d) 1, 4, 7, 10, 13, 16, …
b)   0, 3, 7, 12, … e)    0, 2, 4, 6, 12, 22, …
c)  1, 2, 6, 24, …. g) 1, 2, 3, 5, 17, …

Hướng dẫn giải:

a) 29,47,76 (Kể từ số hạng thứ ba thỡ số đứng sau bằng tổng hai số liền trước)

b) 18, 25, 33 ( số đứng sau tăng thêm 1 đơnvị )

0 + 3 = 3

3 + 4 = 7

7 + 5 = 12

c) 100, 600, 4200

Ta có :

1 x 2 = 2

2 x 3 = 6

6 x 4 = 24

d) 19, 22, 25

e) 40 , 74, 136

Vì : Kể từ số hạng thứ tư thì số đứng sau bằng tổng  3 số đứng trước

g) Số thứ hạng thứ ba bằng tổng hai ssó đứng liền trước.

Bài 2: Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, …

Tìm số hạng thứ 100 trong dãy.

Bài giải

– Dãy số đã cho có khoảng cách giữa hai số là 3

– 100 số hạng có khoảng cách là 100 – 1 = 99 khoảng cách

99 số có số đơn vị là :

99 x 3 = 297

Chữ số thứ 100 là 1 + 297 = 298.

Bài 3: Cho dãy số : 1,1 ; 2,2 ; 3,3 ; … ; 108,9 ; 110,0 .

a) Dãy số này có bao nhiêu số hạng?

b) Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?

c) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

Bài giải:

a) Khoảng cách giữa các số là :1,1

Có số lượng số hạng là :

(110 – 1, 1) : 1,1 + 1 = 100 (số hạng)

b) Dãy số có 50 số hạng nên có 49 khoảng cách ( 50-1)

49 số có số đơn vị là :

49 x1,1 = 53,9  ( đơn vị)

Số hạng thứ 50 là : 1,1 + 53,9 = 55

c) Tổng của 100 số hạng đầu tiên là :

(1,1 + 110 ) X 100 :2 = 5555

About admin