VIOEDU lớp 5 cấp Huyện – Chủ đề về Tỉ số phần trăm

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện – Chủ đề về Tỉ số phần trăm (Có hướng dẫn giải)


Nội dung bao gồm có: 

Tìm tỉ số phần trăm của hai số
Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Tìm giá trị một số phần trăm của một số

Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


Toán Phép tính với số thập phân Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Tỉ số phần trăm Tìm tỉ số phần trăm của hai số
Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Tìm giá trị một số phần trăm của một số
Hình tam giác Đặc điểm của hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Toán Tiếng Anh Percent  Percent. Convert between percents, fractions and decimal
Solving percent problems
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu ghép
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)


Chủ đề TỈ SỐ PHẦN TRĂM ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


I/ Tìm tỉ số phần trăm của hai số


Câu 1: Tỉ số phần trăm của 5,53 và 15,8 là: …

a/3,58%                b/0,35%                c/35%                  d/35,8%

Hướng dẫn

Ta có: 5,53 : 15,8 = 0,35 = 35%


Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Bác Bình kiểm tra số ngô thu hoạch được trong kho. Thấy rằng cứ 100kg ngô thì có 15kg ngô không đạt chuẩn. Hỏi tỉ số phần trăm giữa số ki-lô-gam ngô đạt chuẩn và tổng số ki-lô-gam ngô thu hoạch được là bao nhiêu?

a/ 85%                 b/ 115%                c/ 15%                  d/ 70%

Hướng dẫn

100kg ngô thì có số ki-lô-gam ngô đạt chuẩn là: 100 – 15 = 85 (kg)

Tỉ số phần trăm giữa số ki-lô-gam ngô đạt chuẩn và tổng số ki-lô-gam ngô thu hoạch được là:                85 : 100 × 100% = 85%


Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống

Tổng của hai số là 440. Chia số lớn cho số bé ta được thương là 2 và số dư là 80. Tỉ số phần trăm của số bé so với số lớn là ………………..%

Hướng dẫn

Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 2 phần và 80 đơn vị.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số bé là: (440 – 80) : 3 × 1 = 120

Số lớn là: 440 – 120 = 320

Tỉ số phần trăm của số bé so với số lớn là: 120 : 320 × 100% = 37,5%

Điền 37,5


Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một chai đựng dầu cân nặng 5kg trong đó vỏ chai cân nặng 50g. Bạn Minh nói “Lượng dầu có trong chai chiếm 99% cân nặng của cả chai dầu đó”

Hỏi bạn Minh nói đúng hay sai?

a/ Đúng                         b/ Sai

Hướng dẫn

Đổi: 5kg = 5000g.

Lượng dầu trong chai là: 5000 – 50 = 4950 (g)

Lượng dầu trong chai chiếm số phần trăm cân nặng của cả chai là:

4950 : 5000 × 100% = 99%

Vậy bạn Minh nói đúng.

……………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


II/ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó


Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

Tìm một số biết 30% của nó là 36.

Trả lời: Số cần tìm là: ……….36 : 30 × 100 = 120

Điền 120.


Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Tìm một số biết 25% của nó là 40.

Trả lời: Số cần tìm là: ……….40 : 25 × 100 = 160

Điền 160.


Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống

Tìm một số biết 15% của nó là 21.

Trả lời: Số cần tìm là: ……….21 : 15 × 100 = 140

Điền 140.


Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống

Tìm một số biết 20% của nó là 30.

Trả lời: Số cần tìm là: ……….30 : 20 × 100 = 150

Điền 150.


Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

Lớp 5A có 14 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 5A có …………18…………….học sinh nam

Hướng dẫn

Số học sinh lớp 5A là: 14 : 43,75 × 100 = 32 (học sinh)

Số học sinh nam lớp 5A là: 32 – 14 = 18 (học sinh)


Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Để tìm một số biết 10% của số đó là 75 ta làm như sau:

a/ Nhân 75 với 100 rồi lấy tích chia cho 10                 b/ Nhân 75 với 10

c/ Nhân 75 với 10 rồi lấy tích chia cho 100           d/ Chia 75 cho 10


Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Một người bán hàng bị lỗ 70000 đồng, bằng 10% tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn của người đó là bao nhiêu?

Trả lời: Tiền vốn của người đó là ………..…đồng

Tiền vốn của người đó là: 70000 : 10 × 100 = 700000 (đồng)

Điền 700000

…………………….

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


III/ Tìm giá trị một số phần trăm của một số


Câu 1: Lớp 5B có 50 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 52%. Tính số học sinh nam của lớp đó.

          a/ 26 học sinh nam                 b/ 24 học sinh nam

c/ 25 học sinh nam                            d/ 16 học sinh nam

Hướng dẫn

Số học sinh nam của lớp là: 50 × 52 : 100 = 26 (học sinh)


Câu 2: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng

Hỏi 1% của 60 000kg là bao nhiêu?

a/ 6 tấn                  b/ 600kg               c/ 0,6 tấn              d/ 6000kg

Hướng dẫn

1% của 60 000kg là: 60 000 × 1 : 100 = 600 (kg)

Đổi: 600kg = 0,6 tấn


Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

5% của 1000 là ………………50………….


Câu 4: Bạn hãy chọn tất cả đáp án đúng

Hỏi 20% của 5000kg là bao nhiêu?

a/ 1000kg             b/ 10 tạ                c/ 1000 tạ              d/ 10000kg

Hướng dẫn

20% của 5000kg là: 5000 × 20 : 100 = 1000 (kg)

Đổi: 1000kg = 10 tạ


Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống

23% của 900 là ………900 × 23 : 100 = 207………

………………………………..

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU cấp Huyện lớp 5 năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin