Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 350 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 4

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)


  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 05/ 01/ 2021)


BÀI 1: SẮP XẾP


          Đáp án:

(10) = 1 < (3) = 3 < (21) = 5 < (15) = 8 < (19) = 10  < (29) = 11< (20) = 15 < (12) = 17 <  (4) = 19 < (26) = 39 < (2) = 40 < (11) = 58 < (13) = 100 <

(18) = 134 < (5) = 246 < (28) =  446 <  (16) = 461  < (1) = 655 < (30) = 674 < (9) = 831 < (8) = 1423 <  (12) = 1439  < (7) = 2157 <  (25) = 14474 <

(22) = 22347 <  (24) = 29686 < (14) = 42435 < (27) = 45000 < (23) = 90909  < (6) = 549 999

Hướng dẫn

(10) The number of digit 1 appears in the remainder when the smallest 6 – digit number is divided by 33?

Số chữ số 1 xuất hiện trong số dư khi chia số nhỏ nhất có 6 chữ số cho 33

Số nhỏ nhất có 6 chữ số là: 100000

Ta có:  100000 : 33 = 3030 dư 10

Vậy có 1 chữ số 1 xuất hiện trong số dư

(3) Let (x x 9) : 45 = 3 and 324 : (3 x 6) = y. Find the difference of x and y.

x = 3 x 45 : 9 = 15

y = 18

y – x = 18 – 15 = 3

(14) Find the number just after the number y where y is the remainder of the division 58792 : 46

Tìm số liền sau số y, trong đó y là số dư của phép chia 58792 : 46

Ta có: 58792 : 46 = 1278 dư 4

Số liền sau của 4  là 5


BÀI 2 – 12 CON GIÁP


Câu 1: The table below shows the Math score of class 4A

Bảng dưới đây thể hiện điểm Toán của lớp 4A

Score Điểm 10 9 8
Number of students

Số học sinh

7 12 7

Find the average Math score of the whole class 4A.

Tìm điểm trung bình cộng môn Toán của học sinh trong lớp 4A.

Answer: ….

Hướng dẫn

Số học sinh lớp 4 A là: 7 + 12 + 7 = 26 (học sinh)

Trung bình cộng số điểm của lớp 4A là:

(10 x 7 + 9 x 12 + 8 x 7) : 26 = 9 (điểm)

Điền 9

Câu 2: Ann is going on vacation. If she goes by car, it will takes her7 hours while it takes 14 hours if she goes by motorbike. Moreover when she goes by car, she can go 12km farther than by motorbike every hour. Find the distance she has to travel?

Ann đang đi nghỉ. Nếu cô ấy đi bằng ô tô, cô ấy sẽ mất 7 giờ trong khi phải mất 14 giờ nếu cô ấy đi bằng xe máy. Hơn nữa, khi cô đi bằng ô tô, cô có thể đi nhanh hơn 12km so với xe máy mỗi giờ. Tìm quãng đường cô phải đi?

Answer: …….km

Hướng dẫn

Ta có: 14 : 7 = 2 : 1

Gọi quãng đường Ann đi bằng xe máy trong 1 giờ là 1 phần thì quãng đường Ann đi bằng ô tô trong một giờ là: 2 phần.

Hiệu số phần bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

1 giờ xe máy được được số km là: 12 : 1 x 1 = 12 (km)

Quãng đường Ann phải đi là: 12 x 14 = 168 (km)

Điền 168


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi 1000 ĐIỂM vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài 3 – LEO DỐC


Fill in the blank with the suitable number

Câu 1: Fill in the blank with the correct number. (a + 42) + 9 = a + (9 + … )

Điền số chính xác vào chỗ trống

Hướng dẫn

(a + 42) + 9 = a + 42 + 9 = a  + (9 + 42)

Điền 42

Câu 2: Fill in the blank with the correct number. (a + 28) + 2 = a + (28 + …)

Điền số chính xác vào chỗ trống

Hướng dẫn

(a + 28) + 2 = a + 28 + 2 = a + (28 + 2)

Điền 2

Câu 4:NA fund received 75500000 VND on the first day, 85950000 VND on the second day and 14500000 VND on the third day. How much money did the fund receive altogether?
Answer: The fund received …. VND altogether.

Một quỹ đã nhận được75500000 VND trong ngày đầu tiền và 85950000 VND trong ngày thứ hai và 14500000 VND đồng vào ngày thứu 3. Hỏi quỹ nhận được tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn

Tổng số tiền quỹ nhận được là:

75500000 + 85950000 + 14500000 = 175950000 (NVD)

Điền: 175950000

Câu 5: If A + B + C = 43 and A + B – C = 17 then the average of A and B is …

Nếu A + B + C = 43 và A + B – C = 17 thì trung bình của A và B là….

Hướng dẫn

2 lần (A + B) là: 43 + 17 = 60

Trung bình của A và B là: 60 : 2  : 2 = 15

Điền 15

Câu 6: There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people did the population of the commune increase by after 2 years?
Answer: …people.

  Có 5256 người trong một xã. Sau một năm, dâng số tăng thêm 79 người, một năm sau đó, nó tăng là 71 người. Sau hai năm, số người dân trong xã đã tăng thêm bao nhiêu người?

Hướng dẫn

Dân số xã đó tăng sau hai năm là: 79 + 71 = 150 (người)

Điền: 150

Câu 7: There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people are there in total after 2 years?
Answer: …people.

  Có 5256 người trong một xã. Sau một năm, dâng số tăng thêm 79 người, một năm sau đó, nó tăng là 71 người. Sau hai năm, tổng số người dân trong xã là bao nhiêu người?

Hướng dẫn

Tổng dân số xã đó sau hai năm là: 5256 + 79 + 71 = 5406 (người)

Điền: 5406

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin