Bài 40: âm âp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 40: âm âp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 40: âm âp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
âm

âp

ăm

ăp

am

ap

gi

nh

ch

tr

th

kh

gh

ngh

Ngh

X

S

R

T

Ph

ph

qu

ch

d

gạ gẫm

lọ giấm

tâm lý

chậm chạp

mập mạp

tấp nập

đập lúa

gấp gáp

đầm cá

xâm phạm

lẩm bẩm

mấp mô

mâm ngũ quả

gia cầm

chấm thi

củ sâm

sầm cầm

nằm sấp

nhấp nhô

mấp mô

rậm rạp

nhâm nhi

chấm mắm

vấp ngã

Tấm Cám

rì rầm

thì thầm

thấp bé

chữ thập

tập xe

gia nhập

đậm đà

tẩm bổ

gặm nhấm

dẫm đạp

hấp tấp

– Nhà Hà có đầm cá.  Đầm có cá trắm, cá mè và cả cá rô phi nữa.

– Phố xá tấp nập xe cộ.

– Thỏ gặm cỏ.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin