Bài 42: êm êp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 42: êm êp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 42: êm êp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
êm

êp

em

ep

ăm

ap

ăp

am

ap

âm

âp

th

gh

nh

kh

ch

êm đềm

đệm êm

nếm

đếm số

bếp lửa

thềm nhà

ghế đệm

múa mềm

thêm nếm

lúa nếp

lá nếp

tập đếm

ấm êm

tấm nệm

chêm gỗ

nửa đêm

nằm bếp

rệp sáp

đế kếp

– Bé tập đếm số tám.

– Nhà dì Na có đệm. Đệm êm êm, bé Hà nằm ngủ cả đêm.

– Quê nhà bà có lúa nếp, bắp ngô trù phú.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin