Bài 46. iêm, yêm, iêp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 46. iêm, yêm, iêp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 46. iêm, yêm, iêp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
iêm

iếp

yêm

im

ip

em

êm

am

ap

âp

ăm

Ăm

Âm

Em

Êm

Ch

Kh

H

T

L

lúa chiêm

yếm

chiếp chiếp

khâm niệm

nhiệm thu

chiếm giữ

kiểm lâm

diệp hạ chi

hiệp sĩ

tiếp thị

que diêm

đi tiêm

điềm đạm

dừa xiêm

tiệm sửa xe

hiểm trở

liêm sỉ

hà hiếp

diếp cá

kế tiếp

kim tiêm

viêm nhiễm

niềm nở

diễm lệ

châm biếm

la liếm

kiểm tra

điệp ngữ

khiếp sợ

quý hiếm

– Giờ kiểm tra giữa kì 1, cô cho Trâm 9 điểm.

– Gà nhép chiếp chiếp.

Chú kiểm lâm là hiệp sĩ.

– Bé Na tập tiếp thị sữa cho dì.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin