Bài 48. ôm, ôp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 48. ôm, ôp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 48. ôm, ôp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ôm

ôp

iêm

yêm

iêp

em

ep

ăm

om

op

ăp

ap

âm

âp

im

ip

ôm ấp

mắm tôm

đồ gốm

chôm chôm

chó đốm

lốm đốm

lộp độp

bộp chộp

cốp xe

hôm qua

hôm kia

dứa thơm

dưa nộm

trộm cắp

làm gộp

hộp sữa

chó xồm

rôm rả

nôm na

xe ôm

ốp la

cá sộp

lốp xe

nộp thừa

– Nhà em có chó đốm. Chó đốm thích cá, tôm.

– Mẹ đi chợ mua cá trắm, cá mè. Mẹ mua cho Na chôm chôm, hộp sữa và cả dứa nữa.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin