Bài 73. uôn, uôt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 73. uôn, uôt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 73. uôn, uôt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
uôn

uôt

un

ut

âp

an

ăn

am

kh

ch

ph

gi

ưt

ơn

ơt

on

chuồn chuồn

rập khuôn

tuốt lúa

buôn bán

con chuột

về muộn

suôn sẻ

ruột già

muôn phần

cuốn đi

muốn làm

phố Guột

cuộn chỉ

sập nguồn

buồn bã

luôn luôn

uốn nắn

ruột già

vuột mất

tuột chỉ

cuồn cuộn

buốt giá

tuôn ra

vuốt má

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Con chuột ăn đêm.

– Việt Nam muôn năm!

About admin