Có 7 kg gạo, một quả cân 1kg và một cân hai đĩa, Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 3kg gạo

Một bài toán đo lường với quả cân và cân 2 đĩa.

Đề bài:  Có 7 kg gạo, một quả cân 1kg và một cân hai đĩa, Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 3kg gạo.

Giải

Cách cân: Đặt quả cân 1 kg lên 1 đĩa. Sau đó, ta đổ 7kg lên 2 đĩa của cân sao cho 2 bên thăng bằng. Như vậy, lúc này mỗi bên đĩa cân nặng: (7 + 1) : 2 = 4kg.

Do đó, số gạo bên đặt quả cân 1kg là: 4 – 1 = 3kg.

Như vậy ta đã lấy được 3kg gạo sau 1 lần cân.

About thaytoan