Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Tìm thừa số trong một tích
  • Bảng chia 4
  • Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
  • Unit fractions
  • Dấu hai chấm

Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học vioedu lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 22: Trong thùng có 25 quả táo. Lan đã dùng 1/5 số táo đó để làm bánh táo. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu quả táo?

a/ 10 quả               b/ 15 quả              c/ 20 quả              d/ 25 quả

Hướng dẫn

Số quả táo Lan dùng làm quà là: 25 : 5 = 5 (quả)

Trong thùng còn lại số quả táo là: 25 – 5 = 20 (quả)

Câu 23: Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bạn có 2 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu bàn học như thế?

a/ 18 bàn               b/ 15 bàn              c/ 10 bàn   

Hướng dẫn

Số bàn học có là: 20 : 2 = 10 (bàn)

Câu 24: Mai có 30 quyển vở mới. Học kì này, Mai đã dùng hết 1/5 số vở đó. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển vở mới?

a/ 18 quyển           b/ 20 quyển          c/ 24 quyển           d/ 25 quyển

Hướng dẫn

Số quyển vở Mai đã dùng là: 30 : 5 = 6 (quyển)

Số quyển vở mới còn lại là: 30 – 6 = 24 (quyển)

Câu 25: Chọn tất cả đáp án đúng:

Các phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 12?

a/ 36 : 4                b/ 4 × 3                c/ 4 : 4 + 11           d/ 4 × 5

Câu 26: Tìm x, biết : x : 4 = 5 × 4 – 17.

x : 4 = 20 – 17

x : 4 = 3

x        = 3 × 4 = 12

Trả lời: x = ………12…….

Câu 27: Chọn tất cả các đáp án đúng:

6 × a = 24

  a/ Thừa số thứ hai trong phép nhân là 2.                      c/ a = 5

          b/ Thừa số thứ nhất trong phép nhân là 6                  d/ a = 4

Câu 28: Cửa hàng có 40 quả cam. Người khách thứ nhất mua 1/4 số cam, người khách thứ hai mua 1/5 số cam còn lại. Hỏi người khách thứ hai mua bao nhiêu quả cam?

a/ 5 quả                 b/ 6 quả               c/ 8 quả                 d/ 10 quả

Hướng dẫn

Người khác thứ nhất mua số quả cam là: 40 : 4 = 10 (quả)

Người khách thứ hai mua số quả cam là: (40 – 10) : 5 = 6 (quả)

…………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin