Đấu trương toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU 4 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 4 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)


BÀI TẬP ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN:


……………

B/ Chia cho số có hai chữ số.

Câu 1: Số dư của phép chia 1875 : 32 là: ……..

Điền 19

Câu 2: Tìm x, biết x × 17 = 544

Hướng dẫn

x × 17 = 544

x        = 544 : 17

x        = 32

Điền 32

Câu 3. Chọn đáp án đúng để điền vào ô trống.

Giá trị của x thỏa mãn biểu thức 9144 : x = 72 là :……………….

a/ 2431                 b/ 987                  c/ 123                  d/ 127

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống.

Biết 512 : x = 16.

Trả lời: x =……..512 : 16 = 32

Điền 32

Câu 5: Cho phép chia: 600 : 45

Bạn Huy nói: “Số dư của phép chia trên là 10”.

Bạn Hằng nối: “Số dư của phép chia trên là 15”.

Hỏi bạn nào nói đúng?

a/ bạn Huy                      b/ bạn Hằng

……………….

………………

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


BÀI TẬP ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


………………

Câu 8: Vì sao các từ in đậm trong câu dưới đây được viết hoa?

Em đang sống ở tỉnh Sơn La. Đây là tỉnh thuộc vùng Tây Bắc nước ta, nơi có dòng sông Đà chảy qua.

a/ Vì đó là các danh từ riêng chỉ tên các ngọn núi.

b/ Vì đó là các danh từ riêng chỉ tên các địa danh, tên con sông.

c/ Vì đó là danh từ riêng chỉ tên các con sông.

d/ Vì đó là danh từ chung chỉ tên các địa danh, tên con sông.

Câu 9: Từ ngữ nào không phải danh từ riêng trong số các từ sau?

a/ Tràng Tiền        b/ Thành cổ                  c/ Thăng Long      d/ Nhật Tân e/ Vĩnh Tuy

Câu 10: Em hãy chọn đáp án các tiếng có chứa vần “ăc” đúng quy tắc chính tả vào các chỗ trống:

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


BÀI TẬP ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN TIẾNG ANH:


CHỦ ĐIỂM: Second, century

………….

Câu 7: Convert: 1/2 day = ……………..… seconds

Đổi 1/2 ngày = … giây

Hướng dẫn:

1/2 ngày = 1/2 × 60 giây × 60 × 24 = 43200 giây

Điền 43200

Câu 8: Fill suitable number in the blank. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

2 minutes = ………………seconds

2 phút = ……………… giây

Hướng dẫn:

2 phút = 60 giây × 2 = 120 giây

Điền 120

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh – Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin