Đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 6 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách các chủ điểm ôn thi đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ đề

…………………….

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án đúng

Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ đề

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP 210 BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Câu 9: Tính: -48.68 + 32.(-48) = …
A. 8400                B. -8400               C. -4800               D. 4800

Chọn C

Câu 10: Tính: A = 5.(-3)2 – 14.(-8) + (-57).

A – 99                            B – 100                C – 101                D – 102

Chọn B

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3(x + 1)2 + 7 là

A. 0                      B. 7                             C. 10                              D. −7

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12. Tính giá trị của biểu thức: A = ax – ay + bx − by biết a + b = −5; x – y = −2

A. 7                    B. 10                          C. −7                              D. −3

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13. Tìm x∈Z biết (x + 1) + (x + 2) +…+ (x + 99) + (x + 100) = 0

A. 90,6                      B. Không có x thỏa mãn.

C. 50,5                      D. −50,5

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Có bao nhiêu cặp số x; y ∈ Z thỏa mãn xy + 3x − 7y = 23?

A. 1                   B. 2                      C. 3                      D. 4

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15. Giá trị biểu thức: 15x − 23 với x = −1 là:

A. −8                 B. 8                   C. 38                    D. −38

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16. Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là?

A. 120 triệu                 B. −120 triệu                   C. 300 triệu          D. 40 triệu

Đáp án cần chọn là: A

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin