Đấu trường Vioedu lớp 2 – CẤU TẠO SỐ ĐẾN 100

Đấu trường Vioedu lớp 2 – CẤU TẠO SỐ ĐẾN 100.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Trường tại đây:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2: CẤU TẠO SỐ ĐẾN 100.


Câu 1: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

73 =  70 + ……                                 45 = ……. + 5

Câu 2: Chữ số hàng đơn vị của số 48 là ……

Câu 3: Chữ số hàng chục có số 50 là …..

Câu 4: Cho các số sau: 63; 45; 87; 89. Sau khi cộng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của từng số, số nào sẽ cho ra kết quả là 15?

Trả lời: Số đó là:…….

Câu 5: Cho các số sau: 63; 46; 57; 85. Trong các số trên số nào chữ số chữ số hàng chục lớn hơn 6?

a/ 63                     b/ 46                     c/ 57                     d/ 85

Câu 6: Số nào dưới đây có chữ số 8 ở hàng đơn vị?

a/ 78                     b/ 84                     c/ 65                     d/ 80

Câu 7: Số gồm 5 đơn vị và 9 chục là: ……….

Câu 8: Từ 4 chữ số: 0; 3; 5; 7 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

Trả lời: ……..số.

Câu 9: Từ 4 chữ số: 1; 2; 6 có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số.

Trả lời: ……..số.

Câu 10: Từ 2 chữ số 0; 7 có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số?

a/ 1                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 4

Câu 11: Từ ba chữ số 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số?

a/ 2                        b/ 3                       c/ 4                       d/ 5

Câu 12: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số này hơn chữ số kia 3 đơn vị?

Trả lời: ………số

Câu 13: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi đổi chỗ vị trí của hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta không thu được một số có hai chữ số?

Trả lời:……….

Câu 14: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 15 là: ….

Câu 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số sao cho tổng của hai chữ số đó bằng 10?

a/ 5                       b/ 6                       c/ 9                       d/ 11

Câu 16: Số bé nhất có hai chữ số sao cho tổng hai chữ số của nó bằng 12 là …..

Câu 17: Số lớn nhất có hai chữ số sao cho tổng hai chữ số của nó bằng 9 là: …

a/ 81                     b/ 90                     c/ 18                     d/ 72

Câu 18: Số chín mươi tám được viết là: ……….

Câu 19: Số 55 được đọc là:

a/ Năm mươi năm                    b/ Năm năm

c/ Năm lăm                              d/ Năm mươi lăm

Câu 20: Trong các số: 46; 38; 79; 66; 54, số có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn hàng chục là: ………..

…………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin