Đấu trường Vioedu lớp 3 – So sánh các số trong phạm vi 10 000

Đấu trường Vioedu lớp 3 – So sánh các số trong phạm vi 10 000.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Trường tại đây:

Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 – So sánh các số trong phạm vi 10 000.


Câu 1. Điền dấu (<, >, =): 2 103 ……….. 999

Câu 2. Khi so sánh hai số có cùng số chữ số thì cách so sánh nào dưới đây đúng?

  1. So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải
  2. So sánh hai chữ số lớn nhất ở hai số
  3. So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ phải sang trái.

Câu 3. Dãy số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

a. 7667; 7987; 1928; 483                     b. 8412; 6709; 3693; 445

c. 6848; 7295; 6503; 2039                    d. 857; 5739; 8294; 8693

Câu 4. Số nào nhỏ hơn?

a. 6209                      b. 6310

Câu 5. Cô giáo đo chiều cao cho các bạn trong lớp. Tùng cao 1230mm, Lâm cao 1205mm. Hỏi bạn nào cao hơn?

a. Bạn Tùng           b. Bạn Lâm

Câu 6. Mẹ đem cân hai bao bột mì. Bao bột mì thứ nhất nặng 1340g, bao bột mì thứ hai nặng 1430g. Hỏi bao bột mì nào nặng hơn?

a. Bao thứ nhất           b. Bao thứ hai

Câu 7. Hãy chọn đáp án đúng. Để 3310 >  thì x có thể là số nào dưới đây?

a. 0                    b. 9                       c. 1                       d. 8

Câu 8. Chọn đáp án đúng: Cho các tổng sau:

4000 + 80;  4000 + 800 + 10;   4300 + 1

Tổng nhỏ nhất trong các tổng trên là:

a. 4300 + 1                     b. 4000 + 80                            c. 4000 + 800 + 10

Câu 9. Trong phong trào nuôi ong lấy mật ở một huyện miền núi, gia đình ông Bình thu được 2 503 lít mật ong. Gia đình ông Cường thu được 2 305 lít mật ong. Hỏi gia đình nào thu được nhiều mật ong hơn?

Trả lời: Gia đình ông…….

a. Bình                              b. Cường

Câu 10. Cho x là số tròn chục thoả mãn 4567 < x < 4573. Khi đó x = …………

Câu 11. Chọn tất cả các đáp án là số có bốn chữ số lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 4950?

a. 5010               b. 4564             c. 4013                  c. 2019        d. 3499

Câu 12. Chọn tất cả các đáp án đúng:

Có thể đổi vị trí hai chữ số ở hàng nào với nhau của số 4891 để được một số lớn hơn 7600?

  1. Đổi vị trí chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm với nhau.
  2. Đổi vị trí chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục với nhau.
  3. Đổi vị trí chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị với nhau.
  4. Đổi vị trí chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục với nhau.

Câu 13. So sánh: 10m 5cm ……….. 1005cm

10m 5cm ……….. 105dm

Câu 14. Có bao nhiêu số tròn nghìn nhỏ hơn 6 999?

a. 6 số                 b. 5 số                            c. 9 số

Câu 15. Sắp xếp các độ dài theo thứ tự giảm dần (từ trên xuống dưới)

786m + 600cm
1km
800m
600m + 1000mm

……………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin