Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Tuyển tập các chủ Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có đáp án.


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 

PHỤ LỤC ÔN THI

Danh sách các chủ đề ôn thi đấu trường toán học vioedu lớp 4 cấp tỉnh năm 2022 - 2023


TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ Ôn tập các phép tính với số tự nhiên   

A – Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia

B – Ôn tập phép tính cộng trừ

C – Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu

II/ Ôn tập Hình học 

A – Ôn tập về góc

B – Ôn tập về hình bình hành

C – Ôn tập về vị trí của hai đường thẳng

III/ Ôn tập Đại lượng và đo đại lượng     

A – Ôn tập đơn vị đo

B – Ôn tập biểu đồ

IV/ Các bài toán phân số     

A – Các bài toán tìm phân số, tìm thành phần phân số

B – Các bài toán về phép tính phân số

V/ Phép nhân chia phân số

A – Các tính chất của phép tính với phân số

B – Kết hợp bốn phép tính về phân số


TOÁN TIẾNG ANH


I/ Division: Divide by 2 or 3 – digit numbers

II/ Divisibility rules: Divisibility rules for 3 and 9

III/ Area: dm2, m2, km2


TIẾNG VIỆT: CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ


I/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

II/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

III/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 4 NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ Ôn tập các phép tính với số tự nhiên   

A – Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia


Câu 1: Cho phép tính sau: 25 × (4 × 2468) = ?

Kết quả của phép tính trên là: …

Hướng dẫn

25 × (4 × 2468) = (25 × 4) × 2468 = 100 × 2468 = 246800

Điền 246800


Câu 2: Không cần tính, hãy tìm ra phep tính nào dưới đây có kết quả bằng phép tính:

6500 : 25 : 4?

a/ 6500 : (25 × 4)           b/ 6500 : (25 : 4)            c/ (6500 : 25) × 4


Câu 3: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Cho phép tính: 265 600 : 200 = ?

Kết quả của phép tính trên là:

          a/ 1328                 b/ 1323                 c/ 1382                 d/ 1283


Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng phép chia 6804 : (8 × 9)?

a/ 6804 × 8 × 9     b/ 6804 : 8 × 9      c/ 6804 : 8 : 9       d/ 6804 × 8 : 9


Câu 5: Cho phép tính: 2023 000 : 1000 = ?

Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 223                   b/ 2023                 c/ 20230               d/ 2320


Câu 6: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

202 300 000 : 1000 = B × 2023

Giá trị của B là:

a/ 10                      b/ 100                            c/ 1000

Hướng dẫn

202 300 000 : 1000 = B × 2023

202 300      = B × 2023

B = 202300 : 2023 = 100

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VCK Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 12: Lương tháng 1 của 1 công nhân là 9 560 000 đồng. Trong tháng 1, người đó chi tiêu vào các khoản như sau:

Tiền nhà: 2 400 000 đồng.

Tiền điện: 342 000 đồng

Tiền nước: 160 000 đồng.

Tiền sinh hoạt, chi phí đi lại, ăn uống hàng ngày.

Sau khi chi tiết các khoản đó thì người công nhân tiết kiệm được 3 000 000 (đồng)

Vậy trung bình một ngày tổng tiền sinh hoạt, đi lại, ăn uống hàng ngày của người đó là ………….. đồng.

Hướng dẫn

Tháng 1 có 31 ngày.

Tổng tiền sinh hoạt, chi phí đi lại, ăn uống hàng ngày trong tháng 1 là:

9 560 000 – (2 400 000 + 342 000 + 160 000 + 3 000 000) = 3 658 000 (đồng)

Trung bình một ngày tổng tiền sinh hoạt, đi lại, ăn uống hàng ngày của người đó là:

3 658 000 : 31 = 118 000 (đồng)

Điền 118000


Câu 13: Trong năm 2022, một đại lí bán được 123 370 sản phẩm. Mỗi sản phẩm bán được với giá 43 000 đồng. Trung bình mỗi ngày số tiền mà cửa hàng thu được là:

a/ 1 453 000 đồng          b/ 14 534 000 đồng       c/ 145 340 000 đồng

Hướng dẫn

Năm 2022 là năm thường, có 365 ngày.

Tổng số tiền thu được cả năm là: 43 000 × 123 370 = 5 304 910 000 (đồng)

Trung bình mỗi ngày số tiền mà cửa hàng thu được là:

5 304 910 000 : 365 = 14 534 000 (đồng)


Câu 14: Một công ty nhập về 400 thùng hàng, mỗi thùng hàng nặng 70kg. Nếu chia đều số hàng này cho 28 cửa hàng thì mỗi cửa hàng được bao nhiêu tạ hàng?

a/ 28 tạ                  b/ 10 tạ                 c/ 100 tạ                d/ 280 tạ

Hướng dẫn

Tổng số hàng nhập về nặng là: 70 × 400 = 28 000 (kg)

Đổi: 28000kg = 280 tạ.

Nếu chia đều số hàng này cho 28 cửa hàng thì mỗi cửa hàng được số tạ hàng là:

280 : 28 = 10 (tạ)

…………


Câu 27: Chọn tất cả các đáp án đúng:

Cho hai số có hiệu là 31 742. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được 6 dư 872.

a/ Số lớn là 34 290                   b/ Gấp 123 lần số bé ta được kết quả là 795 402

c/ Tổng hai số là 44 090         d/ Số lớn hơn 37 916

Hướng dẫn

Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 6 phần và 872 đơn vị.

Hiệu số phần bằng nhau là 6 – 1 = 5 (phần)

Số bé là: (31 742 – 872) : 5 × 1 = 6174

Số lớn là: 6174 + 31 742 = 37 916

Tổng hai số là: 37 916 + 6174 = 44 090

Gấp 124 lần số bé ta được kết quả là: 6174 × 123 = 759 402

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi chung kết đấu trường Toán học lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


C – ÔN TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


Câu 1: Cho hai số có tổng là 590, hiệu của hai số là 60. Số lớn là: ……..

Hướng dẫn

Số lớn là: (590 + 60) : 2 = 325

Điền 325


Câu 2: Cho hai số a và b (a > b) có tổng là x, hiệu là y. Số bé là:

a/ b = (x + y) : 2    b/ b = (x – y) : 2   c/ a = (x + y) : 2    b/ a = (x – y) : 2


Câu 3: Cho hai số có tổng là 467 và hiệu là 149.

Vậy số lớn là: …(467 + 149) : 2 = 308

a/ 195                             b/ 159                            c/ 380                             d/ 308


Câu 4: Cho hai số, biết tổng hai số là m và hiệu hai số là n. Số lớn là: (m …..n) : 2.

Dấu thích  hợp để điền vào chỗ chấm là: ….

Điền +


Câu 5: Cho hai số có tổng là 388 và hiệu là 192. Bạn Hiệp tìm ra số bé là 89. Hỏi bạn Hiệp tính đúng hay sai?

a/ Đúng                           b/ Sai

Hướng dẫn

Số bé là: (388 – 192) : 2 = 98. Vậy bạn Hiệp tính sai.

………


Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

About admin