Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh (Có hướng dẫn giải)


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC


I – PROPORTION WORD PROBLEM

II/ AGE WORD PROBLEM


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 5 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


I – PROPORTION WORD PROBLEM


………..

Câu 5: 20 people are needed to tile floor in 3 days. How many people are needed to tile floor in 5 days? (Everyone has the same productivity).

20 người vừa đủ để lát nền trong 3 ngày. Hỏi cần bao nhiêu người để lát nền trong 5 ngày? (Biết năng suất mỗi người là như nhau)

Hướng dẫn

Số người cần là: 20 × 3 : 5 = 12 (người)

Answer: 12


Câu 6: It takes 6 people 8 days to pitch a number of tents. How many days would 4 people take pitch the same number of tents?

6 người mất 8 ngày để dựng một số lều. Hỏi 4 người sẽ dựng cùng số lều đó trong bao nhiêu ngày?

Answer: ………….days.

Hướng dẫn

1 người dựng số lều đó trong số ngày là: 8 × 6 = 48 (ngày)

4 người dựng số lều đó trong số ngày là: 48 : 4 = 12 (ngày)

Điền 12


Câu 7: Emily buys 5 pencils for 90p. How much would four pencils cost?

Emily mua 5 cái bút chì hết 90p. Hỏi giá của 4 cái bút chì là bao nhiêu?

a/ 60p                             b/ 72p                             c/ 18p                             d/ 64p

Hướng dẫn

Giá của 1 cái bút chì là: 90 : 5 = 18 (p)

Giá của 4 cái bút chì là: 18 × 4 = 72 (p)

Câu 8: It takes 3 people 12 days to pitch a number of tents. How many days would 4 people take pitch the same number of tents?

3 người mất 12 ngày để dựng một số lều. Hỏi 4 người sẽ dựng cùng số lều đó trong bao nhiêu ngày?

Answer: ………….days.

Hướng dẫn

1 người dựng số lều đó trong số ngày là: 12 × 3 = 36 (ngày)

4 người dựng số lều đó trong số ngày là: 36 : 4 = 9 (ngày)

Điền 9

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin