ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ HKIMO KHỐI 4,5

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ HKIMO KHỐI 4,5 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ SỐ 1

Arithmetic

Câu 9: Find the value of

11 x 10 – 10 x 9 + 9 x 8 – 8 x 7 + 7 x 6 – 6 x 5 + 5 x 4 – 4 x 3+ 3 x 2 – 2 x 1.

= 10 x (11 – 9) + 8 x (9 – 7) + 6 x (7 – 5) + 4 x (5 – 3) + 2 x (3 – 1)

= 10 x 2 + 8 x 2 + 6 x 2 + 4 x 2 + 2 x 2

= 2 x (10 + 8 + 6 + 4 + 2) = 2 x 30 = 60

Câu 10. Find the value of 3 + 7 + 11+… + 55 + 59

= (59 + 3) x [(59 – 3) : 4 + 1] : 2 = 62 x 15 : 2 = 465

Câu 13: How many factors does 196 have?

196 có bao nhiêu thừa số? (bao nhiêu ước)

Hướng dẫn

196 = 1 x 196 = 2 x 98 = 4 x 49 = 7 x 28 = 14 x 14 .

Vậy 196 có 9 ước là: 1; 196; 2; 98; 4; 49; 7; 28; 14

Câu 14: a/ The difference of positive numbers A and B is 324. A is 3 times of B. Find the value of A.

Hiệu của hai số A và B là 324. A gấp 3 lần B. Tìm giá trị của A

Hướng dẫn

Coi B là 1 phần thì A là 3 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị của A là: 324 : 2 x 3 = 486

b/ The Sum of positive numbers A and B is 324. A is 3 times of B. Find the value of A.

Tổng của hai số A và B là 324. A gấp 3 lần B. Tìm giá trị của A

Hướng dẫn

Coi B là 1 phần thì A là 3 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)

Giá trị của A là: 324 : 4 x 3 = 243

Để xem tiếp và tư vấn tài liệu tham khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin