Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án).


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 TỈNH ĐỒNG NAI THEO CÁC CHỦ ĐỀ

PHỤ LỤC

Toán Các số từ 11 đến 20 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
Các số 17,18,19,20
Phép cộng trong phạm vi đến 10 Phép cộng trong phạm vi 6
Phép cộng trong phạm vi 10
Cộng bằng cách đếm tiếp
Phép trừ trong phạm vi 10 Trừ bằng cách đếm lùi
Phép trừ trong phạm vi 10
Tiếng Việt Vần không chứa âm đệm 12 ôi, ơi
ui, ưi
uôi, ươi
ao, eo

TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU cấp Huyện lớp 1 năm 2022 - 2023

About admin