Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh]

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh theo các chủ đề trọng điểm].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC


A – DIVISION

Divide by 2 or 3 – digit numbers

B – Divisibility rules

Divisibility rules for 3 and 9

C – Area    

dm2, m2, km2


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 4 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


A – DIVISION

Divide by 2 or 3 – digit numbers


Câu 1. Calculate: Tính: 4669 : 23 = 203

Điền 203


Câu 2. Calculate: Tính: 6800 : (25 × 2) = 6800 : 50 = 136

Điền 136

Câu 3. Calculate: Tính: 36240 : (3 × 4) = 36240 : 12 = 3020

Điền 3020


Câu 4: Calculate: Tính: 1350 : 45 = … Answer: 30


Câu 5: Calculate: Tính: 3640 : 14 = … Answer: 260


Câu 6. Calculate: Tính: 50800 : 400

a/ 202                             b/ 172                            c/ 1072                 d/ 127


Câu 7. Calculate: Tính: 3380 : 26

a/ 310                              b/ 130                   c/ 103                             d/ 301


Câu 8. Calculate: Tính: 58920 : (3 × 4) = 58920 : 12 = 4910

Điền 4910


Câu 9: Calculate: Tính:  450000 : 500 =…

Answer: 900


Câu 10: Calculate: Tính: 17080 : 305 = …

a/ 50                     b/ 52                     c/ 54                     d/ 56


Câu 11:The result: Kết quả: 40179 : 681 + 64413 : 421 is ………..

Hướng dẫn: 40179 : 681 + 64413 : 421  =  59 + 153 = 212

Điền 212


Câu 12: The missing number in the ….Số còn thiếu trong chỗ ….

465 × ………. = 776 × 1111 – 1421

Answer: ……….

Hướng dẫn

465 × ………. = 776 × 1111 – 1421

465 × ……= 862136 – 1421

465 × …… = 860715

….. = 860715 : 465

…… = 1851

Điền 1851


Câu 13:  46434 : 213 – 48918 : 789 = …218 – 62 = 156


Câu 14: Calculate: Tính: 17080 : 305 = …

a/ 50                     b/ 52                     c/ 54                     d/ 56

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi VIOEDU toán tiếng anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 4 cấp TỈNH năm 22 – 23 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin