Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh]

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh theo các chủ đề trọng điểm].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC


I – PROPORTION WORD PROBLEM

II/ AGE WORD PROBLEM


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 5 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


I – PROPORTION WORD PROBLEM


Câu 1: Franklin used 14 centimetres of tape to wrap 7 presents. How many presents did Franklin wrap if he used 32 centimetres of tape?

Franklin dùng cuộn băng 14cm để gói 7 món quà. Hỏi Franklin đã gói bao nhiêu món quà nếu dùng băng keo 32cm?

………presents

Hướng dẫn

Mỗi món quà cần số xăng-ti-mét là: 14 : 7 = 2 (cm)

Dùng 32cm gói được số món quà là: 32 : 2 = 16 (món quà)

Điền 16


Câu 2: Mason prepared 25 kilograms of dough after working 5 hours. How much dough did Mason prepare if he worked for 6 hours?

………… kilograms

Mason chuẩn bị 25kg bột sau 5 giờ làm việc. Mason đã chuẩn bị bao nhiêu bột nếu anh ấy làm việc trong 6 giờ?

Hướng dẫn

1 giờ Mason chuẩn bị được số kg bột là: 25 : 5 = 5 (kg)

6 giờ anh ấy chuẩn bị được số kg bột là: 5 × 6 = 30 (kg)

Điền 30


Câu 3: Rafi prepared 20 kilograms of dough after working 2 hours. How much dough did Rafi prepare if he worked for 3 hours?

…..kilograms

Rafi đã chuẩn bị 20 kg bột sau 2 giờ làm việc. Rafi đã chuẩn bị bao nhiêu bột nếu anh ấy làm việc trong 3 giờ?

Hướng dẫn

1 giờ anh ấy chuẩn bị được số ki-lô-gam bột là: 20 : 2 =  10 (kg)

3 giờ anh ấy chuẩn bị được số ki-lô-gam bột là: 10 × 3 = 30 (kg)

Điền 30


Câu 4: Rice is stored enough for 120 people for 24 days. After 4 days, there are further 30 new people. How many days does it take to use up that remaining rice?

Số gạo dự trữ đủ cho 120 người ăn trong 24 ngày. Sau 4 ngày có 30 người mới đến. Hỏi mất bao nhiêu ngày để ăn hết số gạo còn lại đó?

Hướng dẫn

Tổng số gạo đủ dùng cho 120 người trong 24 ngày là:

120 × 24 = 2880 (suất ăn)

Số gạo 120 người đã dùng cho trong 4 ngày là: 120 × 4 = 480 (suất ăn)

Số gạo còn lại là: 2880 – 480 = 2400 (suất ăn)

Tổng số người ăn số gạo còn lại là: 120 + 30 = 150 (người)

     Số gạo còn lại đủ dùng cho 150 người trong thời gian là:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Answer: 16

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 22 – 23 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin