Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 8 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 8 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 cấp Quận/ Huyện vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 22 – 23


CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH

CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG

CHỦ ĐỀ 3 – ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC .

CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY, GIỜ

CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TỔNG, HIỆU, LẬP PHÉP TÍNH.

CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH KHỐI

CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT

CHỦ ĐỀ 8 – DẠNG BÀI BỨC TRANH BÍ ẨN, SẮP XẾP.


TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH


Câu 1: Trong phép tính: 10 = 2 × 5, tích là:

a/ 2                       b/ 5             c/ 10            d/ không có đáp án đúng


Câu 2: Trong phép tính: 4 × 7 = 28, số 7 được gọi là:

a/ số hạng             b/ thừa số             c/ số trừ                 d/ tích


Câu 3: Trong phép tính: 8 × 9 = 72, số 8 được gọi là:

a/ số hạng             b/ thừa số             c/ số trừ                 d/ tích


Câu 4:   2 x 3 = 6

Tong phép tính trên, số 3 được gọi là

a/ Số nhân            b/ Thừa số            c/ Thương             d/ Tích


Câu 5: Tổng 3 + 3 được viết dưới dạng tích là:

a/ 3 × 5                 b/ 3 × 4                 c/ 3 × 3                 d/ 3 × 2


Câu 6: 5 × 6 = ……

a/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5                  b/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

c/ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6           d/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

………….


Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 × ….

Trả lời:   6


Câu 10: Điền số thích hợp vào dấu ba chấm.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × …5

Điền 5

………


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Câu 59: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 2 2 2
Thừa số 2 5 6
Tích 4 10 12

Câu 60: Tích của …2... và 9 là 18.


Câu 61. Điền số thích hợp vào ô trống:

20 5 2
4 10

Câu 62. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5 × _6__ + 10 = 40


Câu 63: Điền số thích hợp vào ô trống:

6 2 3
3 2

Câu 64: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 5 5 5
Thừa số 3 9 4
Tích 15 45 20

Câu 65: Có 9 bạn đi mua bi, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hỏi các bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Các bạn mua tất cả …….viên bi.

Hướng dẫn

Mỗi bạn mua số bi là: 1 + 4 = 5 (viên)

Các bạn mua tất cả số bi là: 5 × 9 = 45 (viên)

Điền 45

………


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng việt lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG


Câu 1: Cho phép tính: 16 : 2 = 8, thì số 8 được gọi là:

a/ số trừ                 b/ số chia              c/ số bị chia           d/ thương


Câu 2. Cho phép tính: 15 : 5 = 3, thì số 5 được gọi là:

a/ số trừ                 b/ số chia              c/ số bị chia           d/ thương


Câu 3: Cho phép tính: 40 : 5 = 8, thì số 40 được gọi là:

a/ tích                    b/ số chia              c/ số bị chia                    d/ thương


Câu 4:  Điền số thích hợp vào ô trống.

Số bị chia 12 20
Số chia 2 5
Thương 6 4

Câu 6: Tính nhẩm: 10 : 5 = …2.


Câu 7: Tính nhẩm: 14 : 2 = …7


Câu 8: Tính nhẩm: 18 : 2 = …9


Câu 9: Tính nhẩm: 16 : 2 = …8


Câu 10: Tính nhẩm: 12 : 2 = …6


Câu 11. Tính nhẩm: 15 : 5 = …3.


Câu 12: Tính nhẩm: 45 : 5 = …

a/ 9                       b/ 6                       c/ 7                       d/ 8


Câu 13: Tính nhẩm: 40 : 5 = …

a/ 9                       b/ 6                       c/ 7                       d/ 8


Câu 14: Tính nhẩm: 10 : 2 = …

a/ 12                     b/ 6                       c/ 5                       d/ 8


Câu 15. Thương của 30 và 5 là…30 : 5 = 6

a. 35                   b. 6                    c. 25                     d. 5


Câu 16:    12 : …… = 6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: …

Điền 2


Câu 17:    40 : 5 = 8. Số chia trong phép tính trên là

a/ 40                     b/ 8                       c/ 5                       d/ 40 và 5


Câu 18: Thương của 16 và 2 là ….16 : 2 = 8

Điền 8


Câu 19:  30 : …. = 6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ….

Điền 5

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp Quận năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Câu 50: Có 20 chiếc ghế được xếp đều vào 5 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế?

a/ 4                        b/ 6                        c/ 7                        d/ 5

Hướng dẫn

Mỗi dãy có số chiếc ghế là: 20 : 5 = 4 (chiếc)


Câu 51: Có 16 quả cam được xếp vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

a/ 6                        b/ 14                      c/ 8                        d/ 4

Hướng dẫn

Mỗi đĩa có số quả cam là: 16 : 2 = 8 (quả)


Câu 52: Trong lớp có 35 học sinh, cứ 5 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn?

a/ 7                        b/ 5                        c/ 8                        d/ 6

Hướng dẫn

Số bàn cần là: 35 : 5 = 7 (bàn)


Câu 53: Có 50 quả cam xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Sau đó đem chia đều các đĩa cam vào 5 bàn tiệc. Hỏi mỗi bàn tiệc có bao nhiêu đĩa cam?

Trả lời: …..đĩa.

Hướng dẫn

Số đĩa xếp được là: 50 : 5 = 10 (đĩa)

Mỗi bàn có số đĩa cam là: 10 : 5 = 2 (đĩa)

Điền 2

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


About admin