Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 3 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi khoảng 300 câu ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 cấp Quận/ Huyện.
TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (3 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Liên hệ tư vấn tài liệu:


Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1Giá trị của x biết:

x : 5 + 6408 : 4 = 8972 : 4

x : 5 + 1602 = 2243

x : 5 = 2243 – 1602

x : 5 = 641

x = 641 x 5

x = 3205

Tổng của 3452 và  số liền sau của nó là

……

3452 + 3453 = 6905

4321 x 2 = 8642 Thương của phép chia 5430 : 2 : 5 = 543
6905 909
8642 3254 – 2345 = 909
3205 543

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số a là: ………16 x 3 = 48….

Điền: 48

Câu 2: 1137 – 137 x 7 = 1137 – 959 = 178

Điền 178

Câu 3: Số dư của phép chia 3645 : 8 bằng bao nhiêu?

a/3                        b/1                        c/7                        d/ 5

Hướng dẫn: Ta có: 3645 : 8 = 455 (dư 5)

Chọn d

Câu 4: 2dam = ….dm

Điền 200

Câu 5: Giá trị của biểu thức: 2564 + (4562 – 2456 : 2) là bao nhiêu?

Trả lời: 2564 + (4562 – 1228) = 2564 + 3334 = 5898

Điền 5898

Câu 6: Tìm x: x x 4 + 2003 = 8931

Trả lời: x = …….

Hướng dẫn

          x x 4 + 2003 = 8931

x x 4             = 8931 – 2003

x x 4            = 6928

x                  = 6928 : 4

x                  = 1732

Điền 1732

Câu 7: Đoạn thằng AB = 2dm, điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AC = CB và bằng bao nhiêu?

a/ 4dm                  b/ 1cm                  c/ 10dm                d/ 10cm

Hướng dẫn

Đoạn AC = CB = 2dm : 2 = 1dm = 10cm

Chọn d

Câu 8: 136 : 4 + 24 x 6 – 48 = ……34 + 144 – 48 = 130

Điền 130

Câu 9: Trong một phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, thương bằng 1045 và biết số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó?

Trả lời: Số bị chia của phép chia đó là: ….

Hướng dẫn

Số chia là 8.

Số dư lớn nhất có thể là 8 – 1 = 7

Số bị chia của phép chia đó là: 8 x 1045 + 7 = 8367

Đáp số: 8367

Câu 10: Một nửa của một phần ba của 7080 bằng….7080 : 3 : 2 = 1180

Điền 1180


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Tìm x, biết: 9 x x = 99

Trả lời: x = ……99 : 9 = 11

a/ 11                     b/ 12                     c/ 108                             d/ 90

Câu 2: Tính 48g : 4 = ….12g

a/ 22g                             b/ 6kg                   c/ 16g                             d/ 12g

Chọn d

Câu 3: Túi đỗ thứ nhất nặng 1560g, túi thứ hai nặng gấp đôi túi thứ nhất.

Túi thứ ba nặng bằng một nửa túi thứ nhất.

Vậy cả ba túi nặng ………..gam

Hướng dẫn

Túi thứ hai nặng số gam là: 1560 x 2 = 3120 (g)

Túi thứ ba nặng số gam là: 1560 : 2 = 780 (g)

Vậy cả ba túi nặng là: 1560 + 3120 + 780 = 5460 (g)

Điền 5460

Câu 4: Tính: 9 x 9 = …..

a/ 72                     b/ 81                     c/ 80                     d/ 18

Chọn b

Câu 5: Mỗi phòng khách cần lắp 9 bóng đèn, số bóng đèn trong kho đủ để lắp 805 phòng và còn dư 5 bóng đèn. Hỏi nếu mỗi phòng chỉ cần lắp 6 bóng đèn thì số đèn trong kho đủ để lắp nhiều nhất bao nhiêu phòng như thế?

Trả lời: ………..phòng.

Hướng dẫn

Số bóng đèn có trong kho là: 805 x 9 + 5 = 7250 (bóng)

Ta có: 7250 : 6 = 1208 (dư 2)

Vậy số bóng đèn trong kho đủ lắp nhiều nhất 1208 phòng như thế.

Điền 1208

Câu 6: Tìm số tự nhiên biết rằng nếu gấp số đó lên 6 lần rồi trừ đi 368 thì được số nhỏ nhất có 3 chữ số. Trả lời: số cần tìm là: …………

a/ 268                             b/ 78                     c/ 468                             d/ 100

Hướng dẫn

Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100.

Số cần tìm là: (100 + 368) : 6 = 78

Chọn b


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin