Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 12 đề thi

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 12 đề thi có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 12 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


BAO GỒM CÓ 12 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ THI CÓ:

  • BÀI THI SỐ 1
  • BÀI THI SỐ 2
  • BÀI THI SỐ 3

TUYỂN TẬP 12 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 12 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023


Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Tuyển tập 12 đề ôn thi VIolympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


ĐỀ SỐ 1


BÀI 1 – SẮP XẾP


7593 – 1623 = 5970  (6) 3976 (3)
720 (1) 3333 + 1111 × 6 = 9999 (10)
9163 – 2663 = 6500 (7) 1234 × 2 + 6432 = 8900 (9)
8218 – 1118 = 7100 (8) 1900 (2)
4362 (4) 1837 + 3463 = 5300 (5)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1. A bus driver travels 234 miles every day. How many miles does the bus driver travel in 5 days?

Một người lái xe buýt đi 234 dặm mỗi ngày. Người lái xe buýt đi được bao nhiêu dặm trong 5 ngày?

Answer: …

Hướng dẫn

5 ngày người lái xe buýt đi được số dặm là: 234 × 5 = 1170 (dặm)

Điền 1170


Câu 2. A store had 1836 liters of oil. After the first month, the store sold  of that oil.

So the store has sold ….liters of oil.

Một cửa hàng có 1836 lít dầu. Sau tháng đầu tiên, cửa hàng đã bán được  số dầu đó. Vậy cửa hàng đã bán ………… lít dầu.

Hướng dẫn

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là: 1836 : 3 = 612 (lít)

Điền 612


Câu 3. There are 5472 bags of rice divided equally into 4 warehouses. So each warehouse has ….bags of rice.

Có 5472 bao gạo chia đều và 4 kho. Vậy mỗi kho có …………bao gạo.

Hướng dẫn

Mỗi kho có số bao gạo là: 5472 : 4 = 1368 (bao)

Điền 1368.


Câu 4. Lan bought 3 identical notebooks for 9600 VND. So the price of each notebook is:

Lan đã mua 3 quyển vở giống nhau hết 9600 VND. Vậy giá mỗi quyển vở là:

a/ 3200 VND       b/ 3000 VND       c/ 4000 VND        d/ 4800 VND

Hướng dẫn

Giá mỗi quyển vở là: 9600 : 3 = 3200 (VND)


Câu 5. The result of the division 6382 : 2 reads as:

Kết quả của phép chia 6382 : 2 đọc là: 6382 : 2 = 3191

a/ Three thousand one hundred and ninety one

Ba nghìn một trăm chín mươi mốt.

b/ Three thousand nine hundred and ninety one

Ba nghìn chín trăm chín mươi mốt

c/ Three thousand nine hundred and eleven

Ba nghìn chín trăm mười một

d/ Three thousand one hundred and nineteen

Ba nghìn một trăm mười chín.


Câu 6. Roman Numeral for 7 is Số La Mã cho 7 là:

a/ VI                     b/ IIV                    c/ VII                    d/ IV

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 9 năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin