Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


  • CHỦ ĐỀ 1 – PHÂN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 2 – DẤU HIỆU CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ
  • CHỦ ĐỀ 3 – THỜI GIAN
  • CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X
  • CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ
  • CHỦ ĐỀ 6 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG
  • CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ
  • CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X


 …..

Câu 25: Calculate: 20232023 × 2021 – 20212021 × 2023

Hướng dẫn:

20232023 × 2021 – 20212021 × 2023

= 2023 × 10001 × 2021 – 2021 × 10001× 2023

= 0


Câu 48: Find x if (x × 20 + 5) – 6 = 192192 × 182 – 182182 × 192

Hướng dẫn:

(x × 20 + 5) – 6 = 192192 × 182 – 182182 × 192

(x × 20 + 5) – 6 = 192 × 1001 × 182 – 182 × 1001 × 192

(x × 20 + 5) – 6 = 0

x × 20 + 5   = 6

x × 20         = 6 – 5

x × 20         = 1

x                 = 1 : 20
Answer: x = ………..

Điền 1/20

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 6 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT


Câu 5: Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ……….

Số nào dưới đây thuộc dãy:

  a/ 2023               b/ 22                    c/ 1235                d/ 16

Hướng dẫn:

Quy luật. Dãy là những số chia cho 3 dư 1.


Câu 6: The sum of odd numbers from 823 to 2023 is …………..

Tổng của các số lẻ từ 823 đến 2023

Hướng dẫn:

Từ 823 đến 2023 có số số lẻ là: (2023 – 823) : 2 + 1 = 601 (số)

Tổng các số là: (2023 + 823) × 601 : 2 = 855223

a/ 855322             b/ 855223            c/ 855221             d/ 855232


Câu 7: Here is a sequence of patterns made from identical circles. Work out the number of circles in Pattern number 100.

Đây là một chuỗi các mẫu được làm từ các vòng tròn giống hệt nhau. Tính số vòng tròn trong Mẫu số 100.

Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Answer: ….circles.

Hướng dẫn

Mẫu 1 có: 1

Mẫu 2 có: 1 + 2

Mẫu 3 có: 1 + 2 + 3

Mẫu 4 có: 1 + 2 + 3 + 4

Vậy mẫu 100 có:

1 + 2 + 3 + … + 100 = (1 + 100) × 100 : 2 = 5050 (hình tròn)

Điền 5050

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 9 năm 2022 - 2023

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 năm 2022 - 2023 ôn Vòng 9 cấp Tỉnh

About admin