Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 3 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi hơn 200 câu ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 cấp Huyện.
TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN


Liên hệ tư vấn tài liệu:


ĐỀ SỐ 1

HƯỚNG DẪN GIẢI


Bài 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ 1


15.15 25/8
230 30.3 : 2 = 15.15
200 The sum of odd numbers from 1 to 100

Tổng của các số lẻ từ 1 đến 100.

(1 + 99) x [(99 – 1) :  2 + 1] : 2 = 2500

2500 The value of a if 30% of a is 69.

Giá trị của a nếu 30% của a là 69.

Giá trị của a = 69 : 30% = 230

The value of x such that:

Giá trị trị của x biết rằng:

x : 25% = 480 : 0.6

x : 25% = 800

x = 800 x 25% = 200

5/2 x 5/4 = 25/8

 Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ 1


Câu 1: The percentage of two numbers 40 and 100 is:

Phần trăm của hai số 40 và 100 là: 40 : 100 x 100% = 40%

     A/ 40%            B/ 70%                 C/ 50%                 D/ 60%

Chọn A

Câu 2: Fill in the blank with correct number:

Điền số vào chỗ trống với số chính xác.

22% of 222dam2 = …22200 x 22 : 100 = 4884..m2

Điền 4884

Câu 3: Find 40% of 453kg? Answer: ……..kg.

(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Hướng dẫn

     Ta có: 453 x 40 : 100 = 181,2

Câu 4: What is the difference of 49.32 and 25.76?

Hiệu của 49.32 và 25.76 là gì?

     a/ 24.44           b/ 23.46                c/ 25.36                d/ 23.56

Chọn D

Câu 5: Find x, if x : 5.6 + 21.8 = 25.6

Hướng dẫn

       x : 5.6 + 21.8 = 25.6

       x : 5.6            = 25.6 – 21.8

       x : 5.6            = 3.8

         x        = 3.8 x 5.6

          x        = 21.28

Answer: 21.28

Câu 6: A primary school has 1200 students, 52.5% of which are schoolgirls. How many schoolboys are there in that school?

Answer: There are ……….schoolboys

Một trường tiểu học có 1200 học sinh, 52.5% số học sinh là nữ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam?

Hướng dẫn

    Số học sinh nữ là: 1200 x 52.5 : 100 = 630 (học sinh)

     Số học sinh nam là: 1200 – 630 = 570 (học sinh)

Điền 570

Câu 7: The price of a pair of shoes is 36.4 dollars after a 20% discount. Find the original price of a pair of shoes.
Answer: The original price of a pair of shoes is … dollars.
(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Giá của một đôi giày là: 36.4$ sau khi giảm giá 20%. Tìm giá gốc của đôi giày.

Hướng dẫn

     Tỉ số phần trăm sau khi giảm giá 20% là: 100 – 20 = 80 (%)

     Giá tiền của đôi giày khi chưa giảm giá là: 36.4 x 100 : 80 = 45.5 (dollars)

Điền 45.5

Câu 8: In a class of 30 students, 20% of them go to school by bike. One third of the remaining students go to school by bus. How many students go to school by bus?
Answer: There are …  students go to school by bus.

Trong một lớp có 30 học sinh, 20% đến trường bằng xe đạp. Một phần ba số học sinh còn lại đến trường bằng xe buýt. Hỏi có bao nhiêu học sinh đến trường bằng xe buýt?

Hướng dẫn

     Tỉ số phần trăm số học sinh đi học bằng xe buýt là: (100 – 20) : 3 = 26.66 (%)

     Số học sinh đi học bằng xe buýt là: 30 x 26.66 : 100 = 8 (học sinh)

Answer: 8

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: The are 23 blue, 14 yellow, 10 red and 3 blank balls in a container. Jack closes his eyes and draws balls in turn from the container. How many balls at most must Jack draws before he will get 6 balls of the same color?

Có 23 quả bóng xanh, 14 bóng vàng, 10 bóng đỏ và 3 bóng đen trong một thùng đựng hàng. Jack bịt mắt anh ta và rút lần lượt từng quả bóng ra khỏi thùng chứa. Hỏi anh ấy phải rút nhiều nhất bao nhiêu quả bóng trước khi anh ấy có 6 quả bóng cùng màu?

Hướng dẫn

    Trường hợp xấu nhất anh ấy rút ra 5 quả xanh, 5 quả vàng, 5 quả đỏ và 3 quả đen thì anh ấy chưa được 6 quả bóng nào cùng màu.

Vậy số quả bóng nhiều nhất Jack rút ra trước khi Jack có 6 quả bóng cùng màu là:

5 + 5 + 5 + 3 = 18 (quả)

Answer: There are ……18…….balls.

Câu 2: There are 18 schoolgirls and 16 schoolboys in a class.  Find the percentage of schoolgirls to schoolboys.

Có 18 học sinh nữ và 16 học sinh năm trong lớp. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nữ và học sinh nam.

Answer: …%

(Write your answer as a decimal in the simplest form)

HƯỚNG DẪN

     Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam là: 18 : 16 x 100% = 112.5%

Điền 112.5


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin