Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


 • CHỦ ĐỀ 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP
 • CHỦ ĐỀ 2 – BIỂU ĐỒ, BẢNG
 • CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN
 • CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC
 • CHỦ ĐỀ 5 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
 • CHỦ ĐỀ 7 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SỐ THẬP PHÂN, PHÂN SỐ
 • CHỦ ĐỀ 8 – DẤU HIỆU CHIA HẾT
 • CHỦ ĐỀ 9 – TRUNG BÌNH CỘNG
 • CHỦ ĐỀ 10 – TỈ LỆ, TỔNG TỈ, HIỆU TỈ
 • CHỦ ĐỀ 11 – GIẢ SỬ, SUY LUẬN LÔ-GIC
 • CHỦ ĐỀ 12 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 11 – GIẢ SỬ, SUY LUẬN LÔ-GIC


Câu 1.  A farmer has 45 chickens and rabbits. There are 140 legs altogether.

How many rabbits does the farmer have?

Một nông trại có 45 con gà và thỏ. Có tất cả 140 cái chân. Hỏi nông trại có bao nhiêu con thỏ?

Answer: …..rabbit(s)

Hướng dẫn

Giả sử tất cả là thỏ thì tổng số chân có là: 4 × 45 = 180 (cái chân)

Thừa ra: 180 – 140 = 40 (cái chân)

Thừa 40 cái chân do mỗi con gà ít hơn mỗi con thỏ: 4 – 2 = 2 (chân)

Nông trại có số con gà là: 40 : 2 = 20 (con)

Nông trại có số con thỏ là: 45 – 20 = 25 (con)

Điền 25


Câu 2:

 1. Michale runs faster than Andrey Michale chạy nhanh hơn Andrey.
 2. Andrey runs faster than Bob Andrey chạy nhanh Bob.
 3. Michale runs faster than Jack Michale chạy nhanh Jack.

If the first two statements are true and the third statement is false then who runs fastest? Nếu hai câu đầu đúng và câu thứ ba sai thì ai chạy nhanh nhất?

A/ Jack                B/ Michale                      C/ Bob                  D/Andrey

Hướng dẫn

Nếu câu 1, câu 2 đúng thì Michale nhanh hơn Andrey nhanh hơn Bob.

Mà câu 3 sau nên Jack chạy nhanh hơn Michale. Vậy Jack chạy nhanh nhất.

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC


Câu 1: The perimeter of a rectangle is 48cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?

Chu vi của một hình chữ nhật là 48cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Diện tích của hình chữ nhật là gì?

Answer: Its area is ……cm2.

Hướng dẫn

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 48 : 2  = 24 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: (24 + 4) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 14 – 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Điền 140

……….


Câu 4: The Mango Mania Drinks Company has a new design for their juice boxes. Each box will have a square base with an area of 22 square centimeters. The height will be 12 centimeters. What is the volume of one of these new juice boxes?

Công ty Đồ uống Mango Mania có một thiết kế mới cho hộp nước trái cây của họ. Mỗi hộp sẽ có một đáy là hình vuông với diện tích là 22 cm vuông. Chiều cao sẽ là 12 cm. Thể tích của một trong những hộp nước trái cây mới này là bao nhiêu?

Answer: ……cubic centimeters.

Hướng dẫn

Thể tích hộp nước trái cây là: 22 × 12 = 264 (cm3)

Điền 264


Câu 5: Find the volume of a rectangular prism with a length measured 5cm, a width measured 4cm, and a height measured 9cm.

Tìm thể tích của hình hộp chữ nhật với chiều dài là 5cm, chiều rộng là 4cm và chiều cao là 9cm.

Answer: …..cm3.

Hướng dẫn

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 5 × 4 × 9 = 180 (cm3)

Điền 180


Câu 8: There are 4 points on a circle. How many triangles can be formed by using any 3 points as their vertices?

Có 4 điểm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu hình tứ giác có thể tạo bởi sử dụng 3 điểm bất đó làm đỉnh?

Hướng dẫn

Một tam giác được tạo bởi 3 điểm.

Điểm đầu tiên có 4 cách chọn

Điểm thứ hai có 3 cách chọn

Điểm thứ ba có 2 cách chọn

Số tam giác có thể là: 4 × 3 × 2 = 24 (tam giác)

Vì tam giác ABC thì cũng giống như tam giác BCA, nên mỗi tam giác sẽ được lặp lại: 3 × 2 × 1 = 6 (lần).

Vậy thực tế số tam giác tạo được từ 4 điểm trên là: 24 : 6 = 4 (hình)

Điền 4

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 năm 2022 - 2023


About admin