Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Giải bài toán có lời văn về số bị trừ-số trừ – hiệu
  • Bài toán về bớt một số đơn vị
  • Dấu chấm

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 7  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024

Câu 1: Lâm có 15 quyển vở, Lâm đã dùng 7 quyển vở. Khi đó, số quyển vở Lâm chưa dùng ………(bằng/ lớn hơn/ nhỏ hơn) ……….. 8 quyển.

Hướng dẫn

Số quyển vở Lâm chưa dùng là: 15 – 7 = 8 (quyển)

Câu 2: Kết quả của phép tính 13 trừ đi 9 là: ……13 – 9 = 4……….

a/ 3                       b/ 4                      c/ 5                       d/ 6

Câu 3: Mẹ Hoa năm nay 38 tuổi, Hoa năm nay 14 tuổi. Hỏi hiệu số tuổi hai mẹ con là bao nhiêu?

a/ 34 tuổi              b/ 23 tuổi              c/ 24 tuổi              d/ 12 tuổi

Hướng dẫn

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 38 – 14 = 24 (tuổi)

Câu 4: Kết quả của phép tính 15 – 6 là: ….9…….

Câu 5: Cho bài toán: “Một cửa hàng có 15 chiếc xe đạp. Cửa hàng đã bán được 4 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Để tính số chiếc xe đạp còn lại của cửa hàng thì ta sử dụng phép tính nào dưới đây?

a/ 15 + 4 = 19                          b/ 15 – 4 = 11

……………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin