Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Sắp xếp các số thập phân
  • Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
  • Chuyển phân số thập phân thành số thập phân
  • Equivalent decimals. Compare decimals
  • Từ đồng âm

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

…………………..

Câu 1: Cho các số thập phân: 26,5;  26,48; 26,348

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là

a/ 26,348;  26,48; 26,5  b/ 26,348;  26,5; 26,48  c/ 26,5;  26,48; 26,348

Câu 2: Cho các số thập phân: 5,34 ; 5,345 ; 5,35

Các số thập phân trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là

a/ 5,34 ; 5,35 ; 5,345      b/ 5,35 ; 5,345 ; 5,34     c/ 5,34 ; 5,345 ; 5,35

Câu 3: Cho các số thập phân:  8,27 ; 8,28 ; 8,274

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a/ 8,27 ; 8,274 ; 8,28      b/ 8,274 ; 8,28 ; 8,27     c/ 8,28 ; 8,274 ; 8,27

Câu 4:  Cho các số thập phân: 81,2 ; 81, 18 ; 81,19

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a/ 81,2 ; 81,19 ; 81,18    b/ 81,2 ; 81, 18 ; 81,19  c/ 81,18 ; 81,19 ; 81,2

…………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin