Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 – 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 2 theo từng vòng thi của năm nay 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM HỌC 2021 – 2022


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022

VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Trong phép trừ:

                                                Số trị trừ – số trừ = hiệu

 Số bị trừ = số trừ + hiệu

                                                Số trừ = số bị trừ – hiệu

 • Số bị trừ hơn hiệu số đơn vị bằng số trừ. (Số trừ = số bị trừ – hiệu)
 • Số bị trừ hơn số trừ số đơn vị bằng hiệu; hay hiệu kém số bị trừ số đơn vị bằng số trừ. (Số trị trừ – số trừ = hiệu)           
 • Số trị trừ bằng tổng của số trừ và hiệu. (Số bị trừ = số trừ + hiệu)
 • Trong phép trừ, số bị trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng (giảm) bấy nhiêu đơn vị.
 • Trong phép trừ, số trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm (tăng) bấy nhiêu đơn vị.
 • Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trị trừ, phép trừ nào có số trừ lớn hơn thì nhỏ hơn, phép trừ nào có số trừ nhỏ hơn thì lớn hơn.
 • Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trừ, phép trừ nào có số trị trừ lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

Trong phép cộng:

                        Số hạng + số hạng = Tổng

Số hạng thứ nhất = Tổng – số hạng thứ hai

Số hạng thứ hai = tổng – số hạng thứ nhất.

 • Tổng hơn số hạng thứ nhất số đơn vị bằng số hạng thứ hai
 • Tổng hơn số hạng thứ hai số đơn vị bằng số hạng thứ nhất.
 • Số hạng thứ nhất nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ hai.
 • Số hạng thứ hai nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ nhất.
 • Trong phép cộng, số hạng tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì tổng tăng (giảm) bấy nhiều đơn vị
 • Trong phép cộng, các phép tính có số hạng bằng nhau thì bằng nhau:

a + b + c = a + b + c

 • Trong phép cộng, phép tính nào có số hạng lớn hơn thì lớn hơn:

a + b > a + c (nếu b > c) và a + b < a + c (nếu b < c)


PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


BÀI THI SỐ 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

5 10  44 – 20 98 – 87
11  13  20 + 1 + 2 5 + 0
14  15  19 – 5 53 – 31
20 22  30 – 20 10 + 10
23 24  10 + 5 11 + 1 + 1
BẢNG 2
25  30  12 + 32   79 – 17 – 20
32  33  5 + 20 98 – 56 – 10
35 34 31 + 4 20 + 20
40  42  20 + 20 + 3 20 + 13 + 0
43  44  20 + 10 56 – 22

BẢNG 3

45                                    50  99 – 23 – 24 53 + 2
52  53  48 – 3 32 + 11 + 21
54  55  10 + 43 30 + 33
60  62  87 – 33 10 + 40
63  64  97 – 15 – 20 70 – 10

BẢNG 4

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 - 2022

BẢNG 5

Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Bài 2 – Đi tìm kho báu:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 35 + 24 bằng ………

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 17 + 52 bằng ………

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 96 – 64 bằng ………

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 96 – 53 bằng ………

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 78 – 17 bằng ………

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 79 – 55 bằng ………

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 50 + 19 bằng ………

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 10 + 20 + 40 bằng …

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 21 + 56 bằng ………

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 80 – 20 – 30 bằng …

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 23 + 56 – 18 bằng …

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 79 – 68 + 88 bằng …

Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 59 – 18 + 46 bằng …

Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 20 + 30 + 40 bằng …

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 99 – 75 + 14 bằng …

Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 70 – 10 – 50 bằng …

Câu 17: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 98 ….. 89

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 18: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 56 ….. 76

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 19: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 17 + 30 ….. 47

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 20: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 58 – 23  ….. 53

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 21: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 87 – 56  ….. 30

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 22: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 23 + 55 ….. 79

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây đúng?

            a/ 93 > 39 > 36 > 63                      b/ 36 > 39 > 63 > 93

            c/ 93 > 63 > 39 > 36                      d/ 63 > 36 > 39 > 93

Câu 2: Phép so sánh nào dưới đây đúng?

a/ 65 < 67 < 76 < 77                                  b/ 67 < 65 < 77 < 76        

            c/ 77 < 76 < 67 < 65                                  d/ 65 < 76 < 67 < 77

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 29; 92; 93; 39.

            a/ 93; 39; 92; 29                            b/ 29; 92; 39; 93

            c/ 29; 39; 92; 93                             d/ 93; 92; 39; 29

Câu 4: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 56; 65; 25; 52.

            a/ 25; 52; 56; 65                            b/ 52; 56; 65; 25

            c/ 65; 56; 52; 25                             d/ 25; 56; 52; 65

Câu 5: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 15; 53; 35; 51

            a/ 53; 51; 35; 15                            b/ 53; 35; 51; 15

            c/ 15; 51; 35; 53                             d/ 15; 35; 51; 53

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 34; 42; 24; 43

a/ 24; 42; 34; 43    b/ 34; 43; 42; 24    c/ 43; 42; 34; 24     d/ 24; 34; 42; 43

Câu 7: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
? 3 43

Câu 8: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
7 ? 71

Câu 9: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
? 4 94

Câu 10: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
5 6 ?

Câu 11: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
8 3 ?

Câu 12: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
6 ? 60

Câu 13:

Số hạng Số hạng Tổng
? 42 67

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: ……………

Câu 14:

Số hạng Số hạng Tổng
67 ? 98

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: …………..

Câu 15:

Số bị trừ Số trừ Hiệu
67 ? 44

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: …………..

Câu 16:

Số bị trừ Số trừ Hiệu
? 31 43

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: …………..

Câu 17:

10 28 37 48
3 16 13 ?
7 12 24 25

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: …………..

Câu 18:

10 54 67 ?
9 3 15 11
1 22 52 62

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: …………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


Bài thi số 1 – Bức tranh bí ẩn

5 = 5 + 0 10 = 30 – 20
11 = 98 – 87 13 = 11 + 1 + 1
14 = 19 – 5 15 = 10 + 5
20 = 10 + 10 22 = 53 – 31
23 = 20 + 1 + 2 24 = 44 – 20
25 = 5 + 20 30 = 20 + 10
32 = 98 – 56 – 10 33 = 20 + 13 + 0
35 = 31 + 4 34 = 56 – 22
40 = 20 + 20 42 = 79 – 17 – 20
43 = 20 + 20 + 3 44 = 12 + 32  
45 = 48 – 3                         50 = 10 + 40
52 = 99 – 23 – 24 53 = 10 + 43
54 = 87 – 33 55 = 53 + 2
60 = 70 – 10 62 = 97 – 15 – 20
63 = 30 + 33 64 = 32 + 11 + 21
65 = 69 – 4 66 = 24 + 42
70 = 90 – 20 72 = 23 + 56 – 7
73 = 23 + 50 74 = 21 + 23 + 30
75 = 77 – 2  77 = 30 + 47
80 = 50 + 30 82 = 15 + 72 – 5
83 = 41 + 42 84 = 44 + 53 – 13
85 = 88 – 3 88 = 44 + 44
90 = 20 + 70 93 = 53 + 40
94 = 22 + 31 + 41 95 = 90 + 5
99 = 33 + 66 100 = 20 + 80

 Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2 – ĐI TÌM KHO BÁU:


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 35 + 24 bằng ………

Điền 59

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 17 + 52 bằng ………

Điền 69

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 96 – 64 bằng ………

Điền 32

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 96 – 53 bằng ………

Điền 43

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 78 – 17 bằng ………

Điền 61

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 79 – 55 bằng ………

Điền 24

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 50 + 19 bằng ………

Điền 69

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 10 + 20 + 40 bằng …

Điền 70

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 21 + 56 bằng ………

Điền 77

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 80 – 20 – 30 bằng …

Điền 30

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 23 + 56 – 18 bằng …

Điền 61

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 79 – 68 + 88 bằng …

Điền 99

Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 59 – 18 + 46 bằng …

Điền 87

Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 20 + 30 + 40 bằng …

Điền 90

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 99 – 75 + 14 bằng …

Điền 38

Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Kết quả phép tính 70 – 10 – 50 bằng …

Điền 10

Câu 17: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 98 ….. 89

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 18: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 56 ….. 76

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 19: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 17 + 30 ….. 47

                                                                  47   =    47

            a/ =                b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 20: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 58 – 23  ….. 53

                                                                  35    <    53

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 21: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 87 – 56  ….. 30

                                                                31    >  30

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được

Câu 22: Chọn đáp án đúng:

            Thực hiện phép so sánh: 23 + 55 ….. 79

                                                                        78 < 79

            a/ =                 b/ <                c/ >                 d/ Không so sánh được


BÀI THI SỐ 3 – LEO ĐỐC


Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây đúng?

            a/ 93 > 39 > 36 > 63                      b/ 36 > 39 > 63 > 93

            c/ 93 > 63 > 39 > 36                      d/ 63 > 36 > 39 > 93

Câu 2: Phép so sánh nào dưới đây đúng?

a/ 65 < 67 < 76 < 77                                 b/ 67 < 65 < 77 < 76        

            c/ 77 < 76 < 67 < 65                                  d/ 65 < 76 < 67 < 77

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 29; 92; 93; 39.

            a/ 93; 39; 92; 29                            b/ 29; 92; 39; 93

            c/ 29; 39; 92; 93                             d/ 93; 92; 39; 29

Câu 4: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 56; 65; 25; 52.

            a/ 25; 52; 56; 65                            b/ 52; 56; 65; 25

            c/ 65; 56; 52; 25                             d/ 25; 56; 52; 65

Câu 5: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 15; 53; 35; 51

            a/ 53; 51; 35; 15                            b/ 53; 35; 51; 15

            c/ 15; 51; 35; 53                             d/ 15; 35; 51; 53

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 34; 42; 24; 43

a/ 24; 42; 34; 43    b/ 34; 43; 42; 24    c/ 43; 42; 34; 24     d/ 24; 34; 42; 43

Câu 7: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……4

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
4 3 43

Câu 8: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……1

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
7 1 71

Câu 9: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……9

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
9 4 94

Câu 10: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……56

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
5 6 56

Câu 11: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
8 3 83

Câu 12: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ
6 0 60

Câu 13:

Số hạng Số hạng Tổng
25 42 67

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 67 – 42 = 25

Câu 14:

Số hạng Số hạng Tổng
67 31 98

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 98 – 67 = 31

Câu 15:

Số bị trừ Số trừ Hiệu
67 23 44

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 67 – 44 = 23

Câu 16:

Số bị trừ Số trừ Hiệu
74 31 43

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 43 + 31 = 74

Câu 17:

10 28 37 48
3 16 13 ?
7 12 24 25

Quy luật: Hàng 2 = Hàng 1 – Hàng 3

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 48 – 25 = 23

Điền 23

Câu 18:

10 54 67 ?
9 3 15 11
1 22 52 62

Quy luật: Hàng 1 = Hàng 2 + Hàng 3

Số thích hợp điền vào dấu ? trong bảng trên là: 11 + 62 = 73

Điền 73


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin