Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 – 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 3 theo từng vòng thi của năm nay 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 1 NĂM HỌC 2021 – 2022


TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3

VÒNG 1 – NĂM 2021 – 2022


BÀI 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU

100 – 72 

13 + 17

700 – 300

700 + 100

2 × 9 

34 + 65

40 + 40

 35

0 × 5

300 + 200

3 × 6

 500

200 + 200 

300 – 100

6 + 2

9

5 × 6

64

20 + 40

10 chục

40 × 2 

4 × 7

15 + 130

145

30 × 2 

40 : 4 : 5

5 × 7

2

0 + 4

3 + 1

3 × 3

4 × 8

 200

368 – 159

32

100 + 109

20 : 4

5 × 1

0 : 5

43

100 – 1

20 × 2

Tám trăm

5 × 8

40 : 2

5 × 4

100

4 × 2 

674 – 532

15 + 28

Một trăm linh ba

858 – 755

4 × 9 + 28 

142

2 × 9 + 72

24

 3 × 8

185 – 140

5 × 9

35 + 55


Bài thi số 2 – 12 CON GIÁP


Câu 1: Minh phải học bài trong 2 giờ và Minh bắt đầu học lúc 8 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì Minh học xong?

          a/ 12 giờ               b/ 10 giờ               c/ 8 giờ                 d/ 6 giờ


Câu 2: 184 + 13 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

          a/ 215                             b/ 197                            c/ 170                             d/ 297


Câu 3: 3 × 7 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

          a/ 21                     b/ 10                     c/ 24                     d/ 18


Câu 4: 18 : 2 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

          a/ 9                       b/ 10                     c/ 6                       d/ 8


Câu 5: 4 × 8 + 576 = ?. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

          a/ 58                     b/ 608                             c/ 618                             d/ 508


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

          a/ 24                     b/ 10                     c/ 27                     d/ 21


Câu 2:

Số trên có cách đọc là:

Violympic toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

          a/ Hai trăm linh tư                               b/ Bốn trăm linh hai

          c/ Hai trăm bốn mươi                          d/ Hai không bốn


Câu 3:

Số trên có cách đọc là:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

          a/ Sáu trăm linh năm                           b/ Sáu không năm

          c/ Sáu trăm năm mươi                        d/ Sáu trăm linh lăm


Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………


Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………


Câu 6: 82 + 17 = ….

Kết quả của phép tính trên là:

          a/ 99                     b/ 65                     c/ 89                      d/ 98


Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133                             b/ 436                             c/ 333                              d/ 533


Câu 8: 264 – 133 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

a/ 397                             b/ 131                             c/ 151                             d/ 133


Câu 9: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao có ………kg gạo.


….


Câu 67: Một sợi dây dài 7dm 5cm. Người ta cắt đi 25cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn lại dài …………cm


Câu 68: Bạn Minh có 342 viên bi, Hùng có nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.


Câu 69: Bạn Minh có 242 viên bi, Hùng có nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.


Câu 70: Học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

          a/ 32 học sinh       b/ 36 học sinh       c/ 12 học sinh       d/ 35 học sinh


Câu 71: Có 28 cái bút chì màu, đem chia đều cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm nhận được bao nhiêu cái bút chì màu?

          a/ 6 cái                  b/ 7 cái                  c/ 20 cái                d/ 8 cái


Câu 72: Có 35 cái kẹo, chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái                  b/ 6 cái                  c/ 30 cái                d/ 5 cái


 Câu 73: Ân mua kẹo hết 500 đồng, mua bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân phải trả bao nhiêu đồng?

          a/ 700 đồng           b/ 800 đồng          c/ 300          đồng          d/ 100 đồng


Câu 74: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

            4cm × 10 + 6dm = …………m


Câu 75: Cửa hàng có tất cả 57l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đầy vào các can loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.


Câu 76: Cửa hàng có tất cả 67l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đều vào các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.


Câu 77: Kho thứ nhất có 434kg gạo, kho thứ hai có 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho có ………kg gạo.


Câu 78: Kho thứ nhất có 368kg gạo, kho thứ hai có 222kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho có …………kg gạo.Câu 119: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là 14cm, 1dm, 12cm. Hỏi chu vi tam giác ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 26cm                 b/ 35cm                c/ 27cm                 d/ 36cm


Câu 120: Người ta cắt một mảnh vài dài 8m ra là 2 phần bằng nhau. Khi đó mỗi phần dài ……..dm


Câu 121: Một con gà có 2 cái chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu cái chân?

a/ 8 cái                  b/ 16 cái                c/ 12 cái                d/ 14 cái


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU

100 – 72 = 4 × 7

700 + 100 = Tám trăm

2 × 9 = 3 × 6

5 × 7 = 35

0 × 5 = 0 : 5

300 + 200 = 500

200 + 200 = 700 – 300

3 × 3 = 9

5 × 6 = 13 + 17

10 chục = 100

40 × 2 = 40 + 40

15 + 130 = 145

30 × 2 = 20 + 40

2 = 40 : 4 : 5

0 + 4 = 3 + 1

4 × 8 = 32

300 – 100 = 200

100 + 109 = 368 – 159

20 : 4 = 5 × 1

15 + 28 = 43

100 – 1 = 34 + 65

5 × 8 = 20 × 2

40 : 2 = 5 × 4

4 × 2 = 6 + 2

674 – 532 = 142

858 – 755 = Một trăm linh ba

4 × 9 + 28 = 64

185 – 140 = 5 × 9

2 × 9 + 72 = 35 + 55

3 × 8 = 24


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Bài thi số 2 – 12 CON GIÁP


Câu 1: Minh phải học bài trong 2 giờ và Minh bắt đầu học lúc 8 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì Minh học xong?

          a/ 12 giờ               b/ 10 giờ              c/ 8 giờ                 d/ 6 giờ

Hướng dẫn

          Bạn Minh học đến số giờ là: 8 + 2 = 10 (giờ)


Câu 2: 184 + 13 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

          a/ 215                             b/ 197                            c/ 170                             d/ 297


Câu 3: 3 × 7 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

          a/ 21                     b/ 10                     c/ 24                     d/ 18


Câu 4: 18 : 2 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

          a/ 9                       b/ 10                     c/ 6                       d/ 8


Câu 5: 4 × 8 + 576 = ?. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

          a/ 58                     b/ 608                   c/ 618                             d/ 508

Hướng dẫn

          4 × 8 + 576 = 32 + 576 = 608


Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng: 3 × 6 = …..

          a/ 3                       b/ 18                    c/ 9                       d/ 16


Câu 7: Nam cân nặng 32kg. Nguyên nặng hơn Nam 7kg. Hỏi Nguyên nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

          a/ 25kg                 b/ 39kg                c/ 35kg                 d/ 49kg

Hướng dẫn

          Bạn Nguyên nặng là: 32 + 7 = 39 (kg)


Câu 8: Ban đầu có 39 người tham gia một trò chơi. Vòng 1 có 9 người bị loại. Đến vòng 2 có thêm vào 10 người chơi, chia đều số người chơi đó vào 5 đội. Khi đó mỗi đội có bao nhiêu người chơi?

          a/ 9 người             b/ 6 người             c/ 30 người           d/ 8 người

Hướng dẫn

          Số người còn lại là: 39 – 9 + 10 = 40 (người)

          Mỗi đội chơi có số người là: 40 : 5 = 8 (người)


Câu 9: Học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 5 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

          a/ 35 học sinh       b/ 45 học sinh       c/ 13 học sinh       d/ 40 học sinh

Hướng dẫn

          Lớp 3A có số học sinh là: 5 × 8 = 40 (học sinh)


Câu 10: Tìm x, biết: 3 × x = 5 × 8 – 10

          a/ x = 12                b/ x = 10               c/ x = 6                  d/ x = 8

Hướng dẫn

          3 × x = 5 × 8 – 10

          3 × x = 40 – 10

          3 × x = 30

                   x = 30 : 3

                   x = 10


Câu 11: Tính chu vi tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB = 15cm;

BC = 20cm; CA = 29cm.

          a/ 74cm                 b/ 69cm                c/ 54cm                 d/ 64cm

Hướng dẫn

          Chu vi tam giác ABC là: 15 + 20 + 29 = 64 (cm)


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 1 năm 20201 - 2022


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

          a/ 24                     b/ 10                     c/ 27                     d/ 21


Câu 2:

Số trên có cách đọc là:

          a/ Hai trăm linh tư                           b/ Bốn trăm linh hai

          c/ Hai trăm bốn mươi                         d/ Hai không bốn


Câu 3:

Số trên có cách đọc là:

          a/ Sáu trăm linh năm             b/ Sáu không năm

          c/ Sáu trăm năm mươi              d/ Sáu trăm linh lăm


Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10


Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10


Câu 6: 82 + 17 = ….

Kết quả của phép tính trên là:

          a/ 99                      b/ 65                     c/ 89                     d/ 98


Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133                             b/ 436                            c/ 333                             d/ 533


Câu 8: 264 – 133 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

a/ 397                             b/ 131                   c/ 151                             d/ 133


Câu 9: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao có ………kg gạo.

Hướng dẫn

          Cả hai bao có số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64


Câu 10: 25 : 5 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

Điền 5


Câu 11: 5 × 1 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

a/ 7                       b/ 5                      c/ 6                       d/ 15Câu 67: Một sợi dây dài 7dm 5cm. Người ta cắt đi 25cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn lại dài …………cm

Hướng dẫn

          Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

          Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50


Câu 68: Bạn Minh có 342 viên bi, Hùng có nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Hướng dẫn

          Hùng có số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

          Cả hai bạn có số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697


Câu 69: Bạn Minh có 242 viên bi, Hùng có nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Hướng dẫn

          Hùng có số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

          Cả hai bạn có số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499


Câu 70: Học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

          a/ 32 học sinh      b/ 36 học sinh       c/ 12 học sinh       d/ 35 học sinh

Hướng dẫn

          Lớp 3A có số học sinh là: 4 × 8 = 32 (học sinh)


Câu 71: Có 28 cái bút chì màu, đem chia đều cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm nhận được bao nhiêu cái bút chì màu?

          a/ 6 cái                  b/ 7 cái                 c/ 20 cái                d/ 8 cái

Hướng dẫn

          Mỗi nhóm nhận được số bút chì màu là: 28 : 4 = 7 (cái)


Câu 72: Có 35 cái kẹo, chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái                 b/ 6 cái                  c/ 30 cái                d/ 5 cái

Hướng dẫn

          Mỗi bạn nhân được số cái kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)


 Câu 73: Ân mua kẹo hết 500 đồng, mua bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân phải trả bao nhiêu đồng?

          a/ 700 đồng                   b/ 800 đồng          c/ 300          đồng          d/ 100 đồng

Hướng dẫn

          Số tiền An phải trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)


Câu 74: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1


Câu 75: Cửa hàng có tất cả 57l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đầy vào các can loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

          Cửa hàng còn lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

          Số dầu còn lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6


Câu 76: Cửa hàng có tất cả 67l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đều vào các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

          Cửa hàng còn lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

          Số dầu còn lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8


Câu 77: Kho thứ nhất có 434kg gạo, kho thứ hai có 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho có ………kg gạo.

Hướng dẫn

          Cả ba kho có số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881


Câu 78: Kho thứ nhất có 368kg gạo, kho thứ hai có 222kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho có …………kg gạo.

Hướng dẫn

          Cả ba kho có số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 1 năm 20201 - 2022

About admin