Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 3 Vòng 2 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022


BÀI 1: SẮP XẾP


0 × 5 300 × 2 4 × 9 – 5 2 × 4 + 13
5 × 1 2 × 2 × 5 5 × 6 443 + 208 – 135
5 × 9 263 – 217 3 × 8 + 34 5 × 10 + 15
365 – 293 868 – 205 20 : 2 Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau
450 + 25 125 + 36 100 × 2 3 × 4 + 459 – 125
605 + 25 148 + 105 36 : 4 + 261 153 + 142
600 : 2 200 × 2 175 + 203 465 + 218 – 291
635 – 167 2 × 9 + 123

HƯỚNG DẪN


SẮP XẾP (TỪ TRÁI QUA PHẢI, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI)

0 × 5 = 0 5 × 1 = 5
2 × 2 × 5 = 20 2 × 4 + 13 = 21
5 × 6 = 30 4 × 9 – 5 = 31
5 × 9 = 45 263 – 217 = 46
3 × 8 + 34 = 58 5 × 10 + 15 = 65
365 – 293 = 72 20 : 2 = 100
Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102 2 × 9 + 123 = 141
125 + 36 = 161 100 × 2 = 200
148 + 105 = 253 36 : 4 + 261 = 270
153 + 142 = 295 600 : 2 = 300
3 × 4 + 459 – 125 = 346 175 + 203 = 378
465 + 218 – 291 = 392 200 × 2 = 400
635 – 167 = 468 450 + 25 = 475
443 + 208 – 135 = 516 300 × 2 = 600
605 + 25 = 630 868 – 205 = 663

 Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Chu vi tam giác ABC bằng …………..cm

Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

          Chu vi của tam giác ABC là: 5 + 8 + 10 = 23 (cm)

Điền 23


Câu 2:

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

a/ 7                       b/ 10                     c/ 6                       d/ 8


Câu 3:

Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

a/ 10cm                 b/ 50cm                c/ 50dm                d/ 40cm

Hướng dẫn

Độ dài đường gấp khúc là: 20 + 30 = 50 (cm)


Câu 4:

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 32                     b/ 28                    c/ 18                     d/ 26


Câu 5: Cô giáo có 50 cái kẹo chia đều cho 5 bạn, hỏi mỗi bạn được chia bao nhiêu cái kẹo?

a/ 45 cái                b/ 10 cái               c/ 8 cái                  d / 9 cái

Hướng dẫn

Mỗi bạn được số cái kẹo là: 50 : 5 = 10 (cái)


Câu 6: Hai bạn Nam và Minh sưu tầm được 465 con tem, trong đó Nam sưu tầm được 238 con tem. Vậy Minh sưu tầm được ……. con tem

Hướng dẫn

Minh sưu tầm được số con tem là: 465 – 238 = 227 (con tem)

Điền 227


Câu 7: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEF.

Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 95cm                 b/ 130cm              c/ 85cm                 d/ 113cm

Hướng dẫn

Đổi 2dm = 20cm, 3dm = 30cm.

Độ dài đường gấp khúc ABCDEF là: 28 + 20 + 30 + 24 + 28 = 130 (cm)


Câu 8: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 55cm, AB = AC, cạnh AB kém cạnh BC 1dm 2cm. Tính chu vi tam giác ABC.

a/ 175cm               b/ 122cm              c/ 177cm               d/ 67cm

Hướng dẫn

Đổi: 1dm 2cm = 12cm

Cạnh BC dài là: 55 + 12 = 67 (cm)

Chu vi tam giác ABC là: 55 + 55 + 67 = 177 (cm)


Câu 9: Trong một hộp có ba loại là bi trắng, bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số viên bi trong hộp nhiều hơn tổng số viên bi trắng và viên bi đỏ là 36 viên, số viên bi xanh nhiều hơn viên bi trắng 8 viên bi và ít hơn viên bi đỏ 12 viên bi. Tổng số viên bi trong hộp là ……….. viên bi.

Hướng dẫn

Tổng số viên bi trong hộp nhiều hơn tổng số viên bi trắng và viên bi đỏ là 36 viên suy ra trong hộp có 36 viên bi xanh.

Số viên bi trắng trong h ộp là: 36 – 8 = 28 (viên bi)

Số viên bi đỏ trong hộp là: 36 + 12 = 48 (viên bi)

Tổng số viên bi trong hộp là: 36 + 28 + 48 = 112 (viên bi)

Điền 112


Câu 10: Có hai thùng gạo, thùng thứ nhất có 15kg gạo và thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 5kg gạo. Người ta đóng tất cả số gạo đó vào các bao, mỗi bao 5kg. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu bao gạo?

Trả lời: Người ta đóng được tất cả ………bao gạo.

Hướng dẫn

Thùng thứ hai có số gạo là: 15 + 5 = 20 (kg)

Cả hai thùng có số gạo là: 15 + 20 = 35 (kg)

Số bao gạo đóng được là: 35 : 5 = 7 (bao)

Điền 7


Câu 11: Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?

Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 4 giờ 8 phút     b/ 4 giờ 40 phút     c/ 8 giờ 20 phút   d/ 8 giờ 4 phút


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………..

Điền 40


Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Kết quả của phép tính trên là: 5 × 9 + 328 = 45 + 328 = 373

a/ 363                                      b/ 383                            c/ 373                             d/ 473


Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 284                             b/ 304                            c/ 294                             d/ 464


Câu 4:

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

a/ 8                       b/ 10                     c/ 9                       d/ 7


Câu 5:

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………..

Điền 12


Câu 6:

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

          a/ 24                     b/ 20                     c/ 16                      d/ 18


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin