Đề thi violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 8 đề

Đề thi violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 8 đề có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 8 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Quốc gia năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia (Vòng 8 thi Đình) năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 8 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 8 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 8 đề

Violympic Toán tiếng việt lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 8 ĐỀ


Câu 6: Trung bình cộng của ba số là 120. Biết số thứ nhất là 95 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 13. Tìm số thứ ba.

a/ 183                            b/ 228                            c/ 252                             d/ 157

Hướng dẫn

Tổng ba số là: 120 × 3 = 360.

Số thứ hai là: 95 – 13 = 82

Số thứ ba là: 360 – 95 – 82 = 183

Câu 7: An tham gia đấu cờ và đã đấu 20 ván, mỗi ván thắng được 10 điểm, mỗi ván hòa được 5 điểm, mỗi ván thua mất 5 điểm.

Sau đợt thi An được 130 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván biết rằng An hòa 2 ván?

a/ 13                     b/ 14                    c/ 16                     d/ 15

Hướng dẫn

2 ván hòa An được số điểm là: 5 × 2 = 10 (điểm)

Số ván còn lại là: 20 – 2 = 18 (ván)

18 ván này An được số điểm là: 130 – 10 = 120 (điểm)

Giả sử An đã thắng hết 18 ván thì An được số điểm là: 10 × 18 = 180 (điểm)

Số điểm thừa ra là: 180 – 120 = 60 (điểm)

Thừa 60 điểm do mỗi câu đúng hơn mỗi câu sai số điểm là: 10 + 5 = 15 (điểm)

Số câu An trả lời sai là: 60 : 15 = 4 (câu)

Số câu An trả lời đúng là: 18 – 4 = 14 (câu)

…………

Để xem tiếp Bộ 8 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – 12 CON GIÁP

Câu 1: 249 × (45 + 54) = 24900 – …… Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a/ 249 000            b/ 24 900              c/ 249                             d/ 2490

Hướng dẫn

249 × (45 + 54) = 249 × 99 = 249 × (100 – 1) = 24900 – 249

Câu 2: Nếu chia số bị chia cho 2 lần số chia thì ta được 15. Nếu ta chia số bị chia cho 3 lần số thương thì cũng được 15. Tìm tổng của số bị chia và số chia ban đầu.

a/ 2250                 b/ 1395                 c/ 1350                 d/ 2520

Hướng dẫn

Thương là 15 × 2 = 30

Số chia là: 15 × 3 = 45

Số bị chia là: 30 × 45 = 1350

Tổng của số bị chia và số chia ban đầu là: 1350 + 45 = 1395

Câu 3: Hai lớp 4A và 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 5 học sinh ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Số học sinh của lớp 4B là:

a/ 38                     b/ 32                     c/ 36                     d/ 34

Hướng dẫn

Lớp 4A hơn lớp 4B số học sinh là: 5 × 2 = 10 (học sinh)

Lớp 4B có số học sinh là: (82 – 10) : 2 = 36 (học sinh)

Câu 4: Trung bình cộng của các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 4 là: ….

a/ 333                             b/ 346                            c/ 500                             d/ 548

Hướng dẫn

Số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 4 là 100.

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 4 là: 996

Trung bình cộng của các số đó là: (100 + 996) : 2 = 548

…………..

Để xem tiếp Bộ 8 đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin