Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 280 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 10 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 280 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 280 BÀI TOÁN


Câu 1: Có một số con gà và thỏ trong nông trại. Biết rằng số con gà nhiều hơn số có thỏ là 28 con. Nếu có tất cả 320 cái chân thì có bao nhiêu con thỏ?

Trả lời: ………..con thỏ.

Hướng dẫn

28 con gà có số chân là: 28 × 2 = 56 (chân)

Tổng số gà và thỏ không tính 28 con gà có số chân là; 320 – 56 = 264 (chân)

Mỗi một cặp gà và thỏ có số chân là: 2 + 4 = 6 (chân)

Số cặp gà thỏ là: 264 : 6 = 44 (cặp)

Vậy có 44 con thỏ.

Điền 44

Câu 2: 185 × (72 – 11) = ……… × 185. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

a/ 72                     b/ 11                     c/ 185                             d/ 61

Câu 3: Hiệu của hai số là 33 025. Nếu cùng bớt đi ở cả hai số 204 đơn vị thì ta được hiệu mới là:

a/ 33 229              b/ 33 025              c/ 32 821              d/ 33 052

Hướng dẫn

Hiệu mới là: 33 025 – 204 + 204 = 33 025

Câu 4: Tổng của hai số là 2024. Nếu cùng thêm vào ở cả hai số 33 đơn vị thì ta được tổng mới là:

a/ 2024                 b/ 2037                 c/ 2090                 d/ 2009

Hướng dẫn

Tổng mới là: 2024 + 33 + 33 = 2090

Câu 5: Số nào sau đây sau khi làm tròn đến hàng trăm rồi tiếp tục làm tròn đến hàng nghìn thì được 62 000?

a/ 61 437              b/ 62 493              c/ 62 364              d/ 61 293

61 400                  62 500                  62 400                  61 300

61 000                  63 000                  62 000                  61 000

Câu 6: Có 5 quả bóng màu xanh, 7 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu vàng trong một túi. Không nhìn vào túi, hỏi ít nhất phải lấy ra bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có được 3 quả mỗi màu?

Trả lời: …………….quả.

Hướng dẫn

Trường hợp xấu nhất lấy ra 2 quả bóng xanh da trời, 7 quả bóng đỏ, 6 quả bóng vàng. Vậy để chắc chắn có 3 quả cùng màu thì phải lấy ít nhất số quả là:

2 + 7 + 6 + 1 = 16 (quả)

Điền 16

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 10: Một cửa hàng có 1435 lít dầu, người ta cần đựng vào các can 15 lít. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu can 15 lít để đựng hết số dầu trong kho?

a/ 95                     b/ 96                    c/ 97                     d/ 98

Hướng dẫn

Ta có: 1435 : 15 = 95 (dư 10)

10 lít cũng cần 1 can nên số can ít nhất cần là: 95 + 1 = 96 (can)

Câu 11: Trung bình cộng tuổi bà, tuổi mẹ và tuổi con là 40 tuổi. Trung bình tuổi bà và tuổi cháu là 43 tuổi. Tuổi mẹ là:

a/ 30 tuổi              b/ 32 tuổi              c/ 34 tuổi              d/ 36 tuổi

Hướng dẫn

Tổng số tuổi của bà, mẹ và con là: 40 × 3 = 120 (tuổi)

Tổng số tuổi của bà và cháu là: 43 × 2 = 86 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 120 – 86 = 34 (tuổi)

Câu 12: Một cửa hàng có 865 lít mắm, người ta cần đựng vào các can 10 lít. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu can 10 lít để đựng hết số mắm trong kho?

a/ 86                      b/ 87                    c/ 85                     d/ 87

Hướng dẫn

Ta có: 865 : 10 = 86 (dư 5)

5 lít cũng cần 1 can nên số can ít nhất cần là: 86 + 1 = 87 (can)

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 28 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin