Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 17 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 280 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 280 BÀI TOÁN


Câu 1:Một cửa hàng định giá bán một chiếc túi lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc túi chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 16 250 đồng. Hỏi chiếc túi được nhập giá bao nhiêu?

a/ 275 000 đồng                       b/ 250 000 đồng

c/ 200 000 đồng                       d/ 125 000 đồng

Hướng dẫn

Coi giá nhập là 100% thì giá định bán là 110% (giá nhập)

Giá bán thực tế là: 110% × 85% = 93,5% (giá nhập)

16250 tương ứng: 100% – 93,5% = 6,5% (giá nhập)

Giá nhập là: 16250 : 6,5% = 250 000 (đồng)

Câu 2: Số 5% được viết dưới dạng số thập phân là …………..

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền 0,05

Câu 3: Một rạp xiếc bán được 80% số ghế. Biết rằng rạp xiếc còn trống 30 chỗ. Hỏi rạp xiếc đã bán được bao nhiêu vé?

a/ 60                     b/80                      c/150                    d/  100

Hướng dẫn

30 chiếc ghế chiếm số phần trăm tổng số ghế là: 100 – 80 = 20 (%)

Rạp xiếc có tất cả số ghế là: 30 : 20 × 100 = 150 (ghế)

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 11: Một cửa hàng định giá bán một chiếc túi lãi 15% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc túi chỉ bán được với giá bằng 90% so với giá định bán và chỉ lãi được 14 000 đồng. Hỏi chiếc túi được nhập giá bao nhiêu?

a/320 000 đồng    b/200 000 đồng    c/400 000 đồng    d/ 360 000 đồng

Hướng dẫn

Coi giá nhập là 100% thì giá định bán là 115% (giá nhập)

Giá bán thực tế là: 115% × 90% = 103,5% (giá nhập)

14000 chiếm số phần trăm giá nhập là: 103,5% – 100%  = 3,5% (giá nhập)

Giá nhập chiếc túi là: 14000 : 3,5% = 400 000 (đồng)

…………..

Câu 13: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống: 285g = 0,0285……

a/ hg                     b/ yến                   c/ kg                     d/ tạ

Câu 14: Trong một phép chia có số chia là 2,4; thương là 3 và số dư là 0,003. Như vậy, số bị chia là

a/ 7,2                    b/ 7,23                  c/ 7,203                d/ 7,5

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 360 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin