Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: 12 CON GIÁP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 1 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁNPHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 06/9/2023)


BÀI 1: 12 CON GIÁP


Câu 1: Biết các chữ số a, b, c, d thỏa mãn:

4367 = a × 1000 + b × 100 + c × 10 + d.

Trong các chữ số a, b, c, d thì chữ số nào lớn nhất?

a/ a                        b/ c                       c/ d                       d/ b

Chọn C


Câu 2: “Số 0 khi chia cho bất kì số nào khác 0 cũng đều …” Cùm từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành tính chất trên của phép chia là:

a/ bằng chính nó             b/ bằng 0              c/ không chia được                   d/ bằng 1

Chọn B


Câu 3: Để đánh số trang của một quyển sách 269 trang (đánh số 1 từ trang đầu tiên của quyển sách) thì cần sử dụng chữ số 6 bao nhiêu lần?

a/ 57                     b/ 56                     c/ 55                     d/ 54

Chọn A


Câu 4: Viết tập hợp các chữ cái có trong câu “CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM”, ta được một tập hợp gồm:

a/ 15 phần tử                  b/ 14 phần tử

c/ 13 phần tử                  d/ 12 phần tử

Chọn C


…………..

Câu 6: Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 3?

a/ 10 số                 b/ 11 số                          c/ 8 số                   d/ 9 số

Chọn A

………

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Số “Chín mươi hai triệu ba trăm linh năm nghìn sáu trăm hai mươi tám” được viết là …

Điền 92305628


Câu 2: Tập hợp các chữ cái có trong câu: “KHONG CO GI QUY HƠN DOC LAP, TU DO” là:

a/ {K; H; O; N; G; C; O; G; I; Q; U; Y; H; O; N; D; O; C; L; A; P; T; U; D; O}

b/ {K; H; O; N; G; C; I; Q; U; Y; D; L; A; P; T}

c/ {K; H; O; N; G; C; O; I; Q; U; Y; O; D; L A; P; T; D}

d/ {K; H; O; N; G; C; O; G; I; Q; U; Y; H; O; N; D; O; C; L; A; P; , ; T; U; D; O}

Chọn B


Câu 3: Kết quả của phép nhân 3127 với 2 là:

a/ 6234                 b/ 6264                          c/ 6254                 d/ 6244

Chọn C


Câu 4: Một năm có 4 quý, tháng nào dưới đây thuộc quý III?

a/ Tháng 11          b/ Tháng 10                    c/ Tháng 12          d/ Tháng 9

Chọn D

………………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 3: LEO DỐC


……………..

Câu 4: Kết quả của phép tính 25 148 + 36 124 là:

a/ 51 262              b/ 61 272                       c/ 51 272              d/ 61 262

Chọn B


Câu 5: Một phòng chiếu phim có 15 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 12 ghế. Suất chiếu lúc 8 giờ tối, phòng đó bán vé và thu được 5 060 000 đồng. Biết mỗi vé xem phim có giá 55 000 đồng. Hỏi suất chiếu đó có bao nhiêu vé không bán được?

a/ 98 vé                 b/ 92 vé                          c/ 82 vé                 d/ 88 vé

Chọn D


………

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán TV lớp 6 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin