Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 300 câu trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 300 câu trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 300 câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 năm 2023 - 2024 ôn theo 300 câu hỏi trọng điểm có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 300 câu hỏi trọng điểm có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 300 câu hỏi trọng điểm có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………..

Câu 5: Số nào dưới đây chia hết cho 9?

a/ 1235                 b/ 6742                          c/ 2439                 d/ 4738

Chọn C

………….

CÂU 11: Cho tập A = {12; 15; 20; 10; 24; 30; 36}. Tập A có bao nhiêu phần tử chia hết cho cả 2 và 5?

a/ 6                       b/ 5                       c/ 4                       d/ 3

Chọn D

Câu 12: Số 30 có bao nhiêu ước nguyên dương?

A. 4 ước              B. 8 ước                C. 9 ước                D. 6 ước

Chọn B.

Câu 13: Số nào sau đây chia hết cho 5?

A. 4095               B. 4509                C. 9054                D. 9504

Chọn A. 4095

Câu 14: Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

Trả lời: …..số.

Điền 11

Câu 15: Có bao nhiêu số chia hết cho 3 mà mỗi số đều có 2 chữ số ?

Trả lời: …..số.

Điền 30.

Câu 16:  Tập hợp D gồm tất cả các số tự nhiên x thỏa mãn x chia hết cho 3 và 30 < x ≤ 67. Số phần tử của tập hợp D là …

A. 13 phần tử                B. 36 phần tử

C. 12 phần tử                D. 37 phần tử

Chọn C.

………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong bộ Ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 6 trực tiếp qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin