Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 210 câu trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 210 câu trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 210 câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆ NĂM 2023 – 2024


…………..

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4,5cm; BC = 3cm. Chia hình đó hành hình vuông AEGD và hình chữ nhật EBCG. Nối D với E. Đường chéo AC cắt DE ở M và cắt EG ở N. Tính diện tích hình tam giác NDC.

Trả lời: Diện tích hình tam giác NDC là: …….cm2

Điền 2,25

Câu 2: Phân tích số 168100 ra thừa số nguyên tố ta được:

a/ 2.5.41                   b/ 22.52.412                          c/ 22.5.412                            d/ 23.52.41

Chọn B

Câu 3:  Giá trị của biểu thức D = 1 – 3 + 5 – 7 + … + 161 – 163 + 165 là …

Điền 83.

…………..

Câu 5: Nếu m ⋮ 3 và n ⋮ 9 thì m + n chắc chắn chia hết cho :

a/ 2                             b/ 3                            c/ 9                             d/ 4

Chọn B

Câu 6:  Phép chia nào sau đây không phải là phép chia hết?

A. 132 : (-6)            B. 92 : (-4)            C. 92 : (-6)                D. 132 : (-4)

Chọn: C. 92 : (-6)

Câu 7:  (-2) … (-2) > 3.

Trong các dấu sau, dấu nào có thể điền vào chỗ trống?

A. :             B. x                     C. –                             D. +

Chọn: B. x

Câu 8:  Một thùng bánh đựng tối đa được 24 hộp bánh. Để đựng hết 250 hộp bánh thì cần tối thiểu bao nhiêu thùng bánh như vậy?

A. 10                B. 11               C. 13                          D. 12

Chọn: B. 11

…………….

Câu 18: Phân tích số 36500 ra thừa số nguyên tố ta được:

a/ 22.53.73                b/ 33.52.73                           c/ 23.52.73                            d/ 32.53.73

Chọn A

Câu 19: Tích C = 31.32.33….90 có bao nhiêu thừa số 3 khi phân tích ra thừa số nguyên tố?

A. 90                 B. 87                       C. 29                          D. 30

Chọn: D. 30

Câu 20: Hình nào dưới đây có 2 đường chéo vuông góc?

a/ Hình thang                                  b/ Hình chữ nhật

c/ Hình thoi                                      d/ Hình bình hành

Chọn C

………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong bộ tuyển tập 210 câu ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 chung kết cấp Trường – cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 6 trực tuyến qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin