Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 210 câu trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 210 câu trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 210 câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 210 câu hỏi trọng điểm có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 năm 2023 - 2024 ôn theo 210 câu hỏi trọng điểm có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………..

Câu 3:  Số nào sau đây có chữ số thập phân thứ 2023 sau dấu phẩy bằng 5?

a/  2,5(53).            b/  2,53(35).                        c/  2,55(3).              d/  2,5(35).

Chọn D

Câu 4: Cho a là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì 3, giá trị của a có thể là

a/ 0,(03)                   b/ 3,33                                  c/ 3,(30)                    d/ 3,0(3)

Chọn D

Câu 5: Tìm các số tự nhiên x, y  biết: 2x+1.3y = 12x. Giá trị của x là …….

Điền 1.

………….

Câu 11: Giá trị của biểu thức |-2,52| : 3 nhỏ hơn số nào sau đây?

a/ -0,83                     b/ 0,85                                  c/ -0,84                     d/ 0,84

Chọn B

Câu 12: Phần nguyên của số thực x, kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Phần lẻ của số hữu tỉ x, kí hiệu là {x} được tính bằng công thức {x} = x – [x].

Giá trị biểu thức P = {-8,37} + {8,37} – [1,49] là …

Điền 0

………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong bộ tuyển tập 210 câu ôn thi Violympic Toán 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 7 theo 15 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 7 trực tuyến qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin