Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 320 câu trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 320 câu trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 320 câu hỏi ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 320 CÂU HỎI ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 7 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆ NĂM 2023 – 2024


…………..

Câu 8: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 2 thì

a/ x = 2 : y                             b/ x = 2y                                c/ y = 2 : x                             d/ y = 2x

Chọn D

Câu 9: Theo dự định, 12 công nhân mất 10 ngày để hoàn thành công việc. Nếu giảm đi 7 công nhân thì thời gian hoàn thành công việc đó sẽ thay đổi như thế nào so với dự định?

(Năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

a/ Tăng thêm 9 ngày                                 b/ Tăng thêm 19 ngày

c/ Tăng thêm 14 ngày                               d/ Tăng thêm 24 ngày

Chọn C

Câu 10: Theo dự định, 12 công nhân mất 10 ngày để hoàn thành công việc. Nếu giảm đi 6 công nhân thì thời gian hoàn thành công việc đó sẽ thay đổi như thế nào so với dự định?

(Năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

a/ Tăng thêm 10 ngày                               b/ Tăng thêm 20 ngày

c/ Tăng thêm 5 ngày                                 d/ Tăng thêm 15 ngày

Chọn A

Câu 11: Tập hợp nào sau đây có 3 phần tử?

a/ {x ∈ I, (2x + 1)(2x + 2)(2x + 3) = 0}       b/ {x ∈ Z, (2x + 1)(2x + 2)(2x + 3) = 0}

c/ {x ∈ Q, (2x + 1)(2x + 2)(2x + 3) = 0}     d/ {x ∈ N, (2x + 1)(2x + 2)(2x + 3) = 0}

Chọn C

………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong bộ tuyển tập 320 câu ôn thi Violympic Toán 7 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 chung kết cấp Trường – cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 7 theo 15 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 7 trực tuyến qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin