Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 360 bài toán a

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 360 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Tỉnh năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 12 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 360 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 360 BÀI TOÁN


Câu 1: Which number below is the largest?

Số nào dưới đây là lớn nhất?

a/ 359                             b/ 539                   c/ 395                             d/ 593

Câu 2: The largest number with three distinct digit is …………

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là ……

Điền 987

Câu 3: Calculate: 5 × 5 – 5 = ……….

Điền 20

Câu 4: Calculate: 2 × 9 + 58 = ……

Điền 76

Câu 5: A child theater ticket is 5 dollars, and an adult theater ticket is 8 dollars. A mother took her two sons to the theater and gave a 20-dollar notes. How much change would mom get back?

Vé xem kịch dành cho trẻ em là 5 đô la và vé xem kịch dành cho người lớn là 8 đô la. Một người mẹ đưa hai đứa con trai đến rạp hát và đưa ra tờ 20 đô la. Mẹ sẽ nhận lại bao nhiêu tiền lẻ?

a/ 5 dollars            b/ 1 dollars            c/ 2 dollars           d/ 7 dollars

Hướng dẫn

          Tổng số tiền mẹ phải trả là: 5 × 2 + 8 = 18 (đô la)

Mẹ nhận lại số tiền là: 20 – 18 = 2 (đô la)

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 360 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 8: 4 children A, B, C, D have odd number of balloons in total. A and B have odd numbers of balloons and C has even number of balloons. Which of the following could be the number of D’balloons?

4 em A, B, C, D có tổng số bóng lẻ. A và B có số bóng bay lẻ và C có số bóng bay chẵn. Số nào sau đây có thể là số lượng bóng của D?

a/ 24                     b/ 41                    c/ 58                     d/ 36

Hướng dẫn

Tổng của 4 số là một số lẻ.

Mà A + B + C = lẻ + lẻ + chẵn = chẵn

Suy ra D là số lẻ.

Vậy D có thể là 41.

Câu 9: 4 children A, B, C, D have odd number of balloons in total. A and B have even numbers of balloons and C has odd number of balloons. Which of the following could be the number of D’balloons?

4 em A, B, C, D có tổng số bóng lẻ. A và B có số bóng bay chẵn và C có số bóng bay lẻ. Số nào sau đây có thể là số lượng bóng của D?

a/ 27                     b/ 41                     c/ 59                     d/ 36

Hướng dẫn

Tổng của 4 số là một số lẻ.

Mà A + B + C = chẵn + chẵn + lẻ = lẻ

Suy ra D là số chẵn.

Vậy D có thể là 36.

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin