Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 – 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 3 theo từng vòng thi của năm nay 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1 NĂM HỌC 2021 – 2022


TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3

VÒNG 1 – NĂM 2021 – 2022


Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau)


0 : 2 6 15 + 28 20 × 4
One hundred and three 24 30 × 2 2 × 6
162 200 100 + 139 758 – 655
32 43 40 : 2 4 × 8
35 185 – 145 2 700 + 100
300 + 100 20 + 40 2 × 9 + 72 2 × 8
20 + 60 40 : 4 : 5 5 × 8 0 × 8
20 Eight hundred 500 – 300 5 × 7
4 × 3 40 : 4 3 × 2 800 – 400
35 + 55 398 – 159 5 × 2 686 – 524

Bài 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Calculate:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 năm 2021 - 2022

a/ 9                 b/ 40                            c/ 8                       d/ 10


Câu 2: Calculate:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 10               b/ 11                            c/ 12                     d/ 13


Câu 3: Calculate:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 91               b/ 81                            c/ 71                     d/ 80


Câu 4: Choose the correct answer to fill in the blank:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 10               b/ 50                            c/ 25                     d/ 35


Câu 5: Choose the correct answer to fill in the blank:

Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 90               b/ 09                            c/ 10                     d/ 0


Câu 6: Choose the correct answer to fill in the blank:

Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 24                               b/ 8                        c/ 6                       d/ 7Câu 13: Students of class 3B are arranged in 7 row, each has 5 students. How many students are there in class 3B?

a/ 40                     b/ 12                     c/ 42                     d/ 35


Câu 14: There are 32 crayons to be divided equally among 4 groups. How many crayons did each group receive?

a/ 7                       b/ 8                       c/ 9                       d/ 28


Câu 15: There are 5 marbles in 2 boxes. Which of the following conclusions is correct?

a/ There is a box containing all 5 marbles.

b/ There is a box containing no marbles.

c/ No box contain at least 3 marbles.

d/ There is a box containing at least 3 marbles.Câu 19: Class 3C planted trees. If you plant 5 trees in each row, there are 6 row in all. If the class planted all the trees in 3 row, how many trees in each row?

Answer: Each row has ……trees.


Câu 20: Nam and Quang have a total of 13 candies. Knowing that Quang’s number of candies is more than 5, but less than Nam’s. So Quang has …candies.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Choose the correct answer to fill in the blank: 530 – 154 = ….

a/ 486                             b/ 376                            c/ 386                             d/ 476


Câu 2: Calculate: 4 × 6 = …

a/ 18                     b/ 10                     c/ 24                     d/ 21


Câu 3: Calculate: 3 × 9 = ….

a/ 12                     b/ 32                     c/ 24                     d/ 27


Câu 4: Minh has 138 marbles, Dung has 15 more marbles than Minh. How many marbles do Minh and Dung?

Answer:………..


Câu 5: A cake costs $4. How much does 4 of them cost?

a/ $15                             b/ $12                             c/ $20                             d/ $16


Câu 6: A cake costs $5. How much does 5 of them cost?

a/ $20                             b/ $25                   c/ $15                             d/ $10


Câu 7: Find x: 4 × x = 28

Answer: x = ………..


Câu 8: Calculate: 80 : 4 = …..

a/ 20                      b/ 76                     c/ 60                     d/ 40


Câu 9: Fill in  the blank:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 10: Choose the correct answer to fill in the blank:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 82                      b/ 73                      c/ 62                      d/ 52Câu 91: Which even number comes right before? ____   10    12      14      16

A/ 6                      B/ 18                     C/ 8                      D/ 4


Câu 92: Compare: So sánh: 536 ….. 527


Câu 93: Find x such that:        3 × x = 27

Answer: x = …..


Câu 94: Find x such that:    3 × x = 13 + 14

Answer: x = …..


Câu 95: Find x such that::       2 × x = 13 + 5

Answer: x = …..


Câu 96: How many days are there in 4 weeks?
Answer: There are ……….. days in 4 weeks.


Câu 97: Fill in the blank: 4cm × 10 + 16dm = …..m


Câu 98: There are 35 candies. Divided equally among 5 friends. How many candies did each friend get?

a/ 6 candies           b/ 30 candies         c/ 7 candies           d/ 8 candies


Câu 99: The first log is 30dm long. The second log is 40cm longer than the first log. How many decimeters are both logs?

a/ 80dm                b/ 70dm                c/ 100dm              d/ 64dmĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2021-2022

VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH 5 NĂM 2021 – 2022 – VÒNG THI SỐ 1


Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau)


0 : 2 = 0 × 8 6 = 3 × 2
One hundred and three = 758 – 655 24 = 2 × 8
162 = 686 – 524 200 = 500 – 300
32 = 4 × 8 43 = 15 + 28
35 = 5 × 7 185 – 145 = 5 × 8
300 + 100 = 800 – 400 20 + 40 = 30 × 2
20 + 60 = 20 × 4 40 : 4 : 5 = 2
20 = 40 : 2 Eight hundred = 700 + 100
4 × 3 = 2 × 6 40 : 4 = 5 × 2
35 + 55 = 2 × 9 + 72 398 – 159 = 100 + 139

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Bài 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Calculate: Tính:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 năm 2021 - 2022

a/ 9                 b/ 40                            c/ 8                       d/ 10


Câu 2: Calculate: Tính:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 10               b/ 11                            c/ 12                     d/ 13


Câu 3: Calculate: Tính:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 91               b/ 81                            c/ 71                     d/ 80


Câu 4: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 10               b/ 50                            c/ 25                     d/ 35


Câu 5: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 90               b/ 09                            c/ 10                     d/ 0


Câu 6: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 24                               b/ 8                        c/ 6                       d/ 7Câu 19: Class 3C planted trees. If you plant 5 trees in each row, there are 6 row in all. If the class planted all the trees in 3 row, how many trees in each row?

Answer: Each row has ……trees.

Lớp 3C trồng cây. Nếu mỗi hàng 5 cây thì trồng được tất cả 6 hàng. Nếu tất cả số cây đó trồng thành 3 hàng thì mỗi hàng bao nhiêu cây?

Hướng dẫn

Tổng số cây lớp 3C trồng được là: 5 × 6 = 30 (cây)

Nếu trồng 3 hàng thì mỗi hàng được số cây là: 30 : 3 = 10 (cây)

Answer: 10


Câu 20: Nam and Quang have a total of 13 candies. Knowing that Quang’s number of candies is more than 5, but less than Nam’s. So Quang has …candies.

Hai bạn Nam và Quang có tất cả 13 cái kẹo. Biết rằng số cái kẹo của Quang nhiều hơn 5 cái nhưng lại ít hơn số cái kẹo của Nam. Vậy Quang có ………cái kẹo.

Hướng dẫn

Vì số kẹo của Quang nhiều hơn 5 và Quang nhỏ hơn Nam nên ta có bảng sau:

Quang 6 7 8 9 10 11 12
NAm 7 6 5 4 3 2 1
So sánh < > > > > > >
Kết luận Thỏa mãn Loại Loại Loại Loại Loại Loại

Vậy Quang có 6 cái.

Answer: 6Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Choose the correct answer to fill in the blank: 530 – 154 = ….376

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

a/ 486                             b/ 376                            c/ 386                             d/ 476


Câu 2: Calculate: tính: 4 × 6 = …24

a/ 18                     b/ 10                     c/ 24                     d/ 21


Câu 3: Calculate:tính:  3 × 9 = ….27

a/ 12                     b/ 32                     c/ 24                     d/ 27


Câu 4: Minh has 138 marbles, Dung has 15 more marbles than Minh. How many marbles do Minh and Dung?

Minh có 138 viên bi, Dung nhiêu hơn Minh 15 viên bi. Hỏi Minh và Dung có tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn

Dung có số viên bi là: 138 + 15 = 153 (viên bi)

Cả hai bạn có số viên bi là: 138 + 153 = 291 (viên bi)

Answer: 291


Câu 5: A cake costs $4. How much does 4 of them cost?

Một cái bánh có giá 4 đô la. Hỏi 4 cái bánh có giá bao nhiêu?

a/ $15                             b/ $12                            c/ $20                             d/ $16

Hướng dẫn

4 cái bánh có giá là: 4 × 4 = 16 (đô la)


Câu 6: A cake costs $5. How much does 5 of them cost?

Một cái bánh có giá 5 đô la. Hỏi 5 cái bánh có giá bao nhiêu?

a/ $20                             b/ $25                   c/ $15                             d/ $10

Hướng dẫn

5 cái bánh có giá là: 5 × 5 = 25 (đô la)


Câu 7: Find x: tìm x: 4 × x = 28

Answer: x = ………..28 : 4 = 7

Answer: 7


Câu 8: Calculate: tính: 80 : 4 = …..

a/ 20                     b/ 76                     c/ 60                     d/ 40


Câu 9: Fill in  the blank: Điền vào chỗ trống:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Answer: 35


Câu 10: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điển vào chỗ trống:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a/ 82                      b/ 73                      c/ 62                      d/ 52Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Mã quét QR hỗ trợ tư vấn giải đáp Violympic trên mạng (0948.228.325 – Zalo Cô Trang):

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin