Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024
PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024


BÀI 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN


BẢNG 1

40 : 5 : 2 = 2 × 2 5 × 7 + 139 = 174 192 + 112 = 612 – 308
8 =  2 × 4 5 × 4 = 20

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 theo từng vòng thi năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: 12 CON GIÁP


Câu 1: Andrew used 2 oranges per glass of juice and he made 7 glasses of juice. How many oranges did he use?

Andrew dùng 2 quả cam cho mỗi ly nước trái cây và anh ấy đã làm được 7 ly nước ép. Anh ấy đã sử dụng bao nhiêu quả cam?

a/ 12 oranges         b/ 14 oranges       c/ 9 oranges           d/ 5 oranges

Hướng dẫn

Số quả cam Andrew dùng là: 2 × 7 = 14 (quả)

Câu 2: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

25m + 18m = ….. m

a/ 33                     b/ 43                    c/ 53                     d/ 48

Câu 3: The largest two-digit number where the sum of the two digits is 10 and the difference is 8 is:

Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của hai chữ số là 10 và hiệu của chúng là 8 là: …

Hướng dẫn

Ta có: 8 = 8 – 0 = 9 – 1

Mà: 8 + 0 = 8; 9 + 1 = 10

Suy ra số đó được tạo bởi 2 chữ số 9 và 1.

Số lớn nhất tạo được là 91.

Điền 91

Câu 4: Ron had 45 stamps. His father took 12 stamps. How many stamps does Ron have now?

Ron có 45 cái tem. Bố anh ấy lấy đi 12 cái tem. Hỏi bây giờ Ron có bao nhiêu cá item?

a/ 57 stamps                   b/ 33 stamps        c/ 43 stamps                   d/ 47 stamp

Hướng dẫn

Ron có số em là: 45 – 12 = 33 (cái)

………….

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TA lớp 3 theo từng vòng thi năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 2: Fill (>; <; =) in the blank: Điền (>; <; =) vào chỗ trống:

1km – 518m …. 482m

1000m – 518 m …. 482m

482m = 482m

Điền =

Câu 3: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống:

5 × …  + 48 = 83

5 × ….        = 83 – 48

5 × ….        = 35

… = 35 : 5 = 7

Điền 7

Câu 5: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống: 5kg × 5 + 108kg = ……..kg.

Hướng dẫn: 5kg × 5 + 108kg = 25kg + 108kg = 133kg

Điền 133

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 1 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin